Rapport: The Economics of the EU’s Trade Defence Instruments

Det var lite av en överraskning att se att de EU-företag som ska skyddas inte tycks öka sin försäljning.

Patrik Tingvall Chefsekonom

patrik-tingvall-2-1.jpg

Företag inom EU lyckas varken kunna öka försäljningen eller ta mer betalt eller av sina varor när EU inför skydd på prisdumpad import, antidumpningsåtgärder. Patrik Tingvall, en av författarna till rapporten, berättar mer.

Vad handlar rapporten om?

I den här rapporten visar vi hur företag, konsumenter och EU påverkas ekonomiskt av EU:s handelspolitiska skyddsinstrument. Vi har tidigare analyserat hur handelsflöden och priser påverkas av antidumpnings- och antisubventionsåtgärder. Vi har studerat huruvida EU:s företag får tillbaka marknadsandelar efter det att åtgärder har satts in. I den här rapporten väver vi samman effekterna på priser och handelsflöden och översätter det till ekonomisk påverkan på olika grupper i samhället.

Vad kan ett handelspolitiskt skyddsinstrument handla om?

Den vanligast förekommande åtgärden är antidumpningstullar mot exportörer från länder utanför EU som prisdumpat sin export till EU. Det kan vara när företag säljer en vara billigare i EU än i hemlandet. När EU sätter in en antidumpningstull, det vill säga höjer tullen på en viss vara från ett visst land, så försvagas exportörens konkurrenskraft på EU:s marknad.

Vilka är de viktigaste slutsatserna?

Det kanske enskilt viktigaste resultatet visar att åtgärderna inte tycks hjälpa EU:s företag som konkurrerar med de importerade prisdumpade produkterna att ta tillbaka marknadsandelar. De kunde varken ta mer betalt eller öka försäljningen.

Hittade ni några överraskande resultat?

Att de EU-företag som skyddas av åtgärderna inte tycks öka sin försäljning var trots allt lite av en överraskning. Några andra resultat som överraskade oss var att åtgärderna lett till att företag från länder utanför EU, snarare än våra egna producenter i EU, lyckats stärka sin position på EU-marknaden när en handelspolitisk åtgärd sätts in.

Vi såg även att åtgärderna i allmänhet inte leder till höjda konsumentpriser på produkterna, varken från EU:s egna leverantörer eller andra leverantörer utanför EU. Detta trots att man skulle kunna tro att företag passar på att höja sina priser när en konkurrent sätts ur spel och konkurrensen faller.

Vad hoppas ni uppnå med rapporten?

EU vill att åtgärderna ska leda till ökad försäljning bland företagen i EU. Men vår analys, och flera andra studier dessförinnan, visar att det syftet alltför ofta inte uppnås. En styrka i denna utredning är att den grundar sig på moderna analysmetoder som ger oss mått på effekten av införda åtgärder. Analysen kan därför ses som ett gott kunskapsunderlag till handelspolitiken. De som tar fram underlag till och fattar beslut om införande av antidumpnings- och antisubventionsåtgärder behöver veta vilka effekter de kan förvänta sig av åtgärden.