Analysis: Supporting the Green Transition through Regulatory Cooperation within the Trade and Technology Council (TTC)

Samarbetet kan få många positiva effekter för företag som upplever problem med att få in produkter på den amerikanska marknaden.

Linda Bodén Utredare

Linda Bodén

Kommerskollegium har i denna analys identifierat flera möjligheter för ett transatlantiskt regulativt samarbete med fokus på miljö- och klimatnytta. Arbetet ska drivas i Trade and Technology Council, ett samarbete mellan EU och USA. Linda Bodén, senior utredare vid Kommerskollegium, berättar mer.

Vad är regulativt samarbete?

För att motverka att tekniska handelshinder uppkommer eller för att få bort redan existerande tekniska handelshinder finns ett brett internationellt samarbete, som kallas regulativt samarbete (International Regulatory Cooperation-IRC). Tekniska handelshinder kan till exempel syfta till att skydda konsumenters hälsa eller miljö, eller till att skydda den nationella säkerheten. Ibland leder de till att en viss sorts vara kräver en märkning eller att den ska vara tillverkad eller certifierad på ett speciellt sätt för att få säljas i landet.

Ett regulativt samarbete kan vara mer eller mindre omfattande beroende av ambitionsnivån. Det kan vara att parterna bara byter information med varandra till att reglerna är helt och hållet harmoniserade, som i EU inom vissa varuområden.

Kommerskollegium har analyserat hur forumet för regulativt samarbete mellan EU och USA kan utvecklas. Vad kom ni fram till?

Vi har tagit fram ett antal rekommendationer för det kommande samarbetet mellan EU och USA, med fokus på samarbete som kan främja en grön omställning. Vi rekommenderar till exempel ett system för att tidigt informera om kommande regleringar för att kunna undersöka möjligheter för ökat samarbete. Ett annat behov som vi har identifierat är transatlantiska så kallade policy-labb, där både regelgivare och företag skulle kunna mötas och diskutera områden där den tekniska utvecklingen går fort och där det behövs nya regler snabbt.

Vi rekommenderar också att EU och USA samarbetar om hur utsläpp av växthusgaser ska mätas. Det är något som kan underlätta handel med till exempel fossilfritt stål. Utan gemensamma definitioner och mätmetoder är det svårt att komma överens om vad som ska anses klimat- och miljövänligt.

Vad hoppas ni uppnå?

Vår analys visar hur regulativt samarbete kan främja en grön omställning. De förslag som vi har tagit fram för samarbetet mellan EU och USA kan förhoppningsvis även användas bredare, till exempel mellan EU och Indien som nu diskuterar ett liknande samarbete. Vi menar alltså att det finns andra sätt att minska handelshinder mellan handelspartners än frihandelsavtal. Regulativt samarbete är särskilt fördelaktigt då alla länder, oavsett utvecklingsnivå, kan initiera ett sådant samarbete. Det kan handla om allt från att dela information om kommande regleringar med varandra, till att enas om gemensamma regler.

Vad betyder ett regulativt samarbete mellan EU och USA i Trade and Technology Council?

Samarbetet kan få många positiva effekter för svenska och europeiska företag som handlar med USA och som i dag upplever handelshinder och problem med att få in produkter på den amerikanska marknaden.

I många år har EU och USA försökt att enas om ett frihandelsavtal, men systemen för till exempel varureglering, standarder och krav på provning och certifiering är så pass olika att få framsteg gjorts hittills. Att EU och USA nu har enats om att i stället samarbeta kring mjukare frågor genom regulativt samarbete är stort.