Rapport: Learning by Using Free Trade Agreements – a firm and transaction-level analysis of the EU–South Korea FTA

Företagen lyckas i mycket hög grad dra nytta av de möjliga tullsänkningarna redan efter tre till fyra år.

Jonas Kasteng Utredare

Jonas_Kasteng_ 2_1.jpg

Den här rapporten analyserar den svenska importen från Sydkorea och svenska importörers utnyttjande av möjliga tullbesparingar mellan åren 2008 och 2018 utifrån frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea. Jonas Kasteng, en av författarna till rapporten, berättar mer.

Vad handlar rapporten om?

Vi har analyserat svenska företags import från Sydkorea under tio år – både innan frihandelsavtalet med landet trädde i kraft och under dess första år. Fokus är på hur företag använder frihandelsavtalet över tid och antalet importtransaktioner som görs. Vi bedömer att många av resultaten i rapporten är universella och därför giltiga för de flesta av EU:s modernare frihandelsavtal.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vår utredning visar att företag verkar lära sig att använda frihandelsavtalet relativt snabbt och i hög grad. Avtalet används i stor utsträckning redan det första året och företagen lyckas dra nytta av över 90 procent av de möjliga tullsänkningarna redan efter tre till fyra år. De använder alltså frihandelsavtalet effektivt, vilket understryker de positiva effekterna av EU:s frihandelsavtal.

Företag lär sig främst använda frihandelsavtal genom egen praktisk erfarenhet, vilket visas av att antalet egna importtransaktioner är viktigare för användningen än den totala tid företaget importerat. Vi har även studerat betydelsen av företagens affärsnätverk och bredden av importprodukter och fann att kontakt med många exportörer verkar göra att frihandelsavtalet nyttjas i högre grad. Resultaten gäller oavsett storlek på företaget.

Var det något som överraskade?

Det var förvånande att se att så många företag – nästan hälften av alla företag – bara gjorde en enda importtransaktion för att aldrig mer återkomma. De flesta av de här företagen använde inte heller frihandelsavtalet. Andra företag var verksamma över hela tioårsperioden och de visade sig vara särskilt snabba och effektiva användare av frihandelsavtalet.

Vad hoppas vi att utredningen ska åstadkomma?

Vi hoppas att rapporten kan bidra till att nyansera bilden av hur mycket frihandelsavtal används genom att visa hur företag med olika erfarenhet utnyttjar frihandelsavtal i olika omfattning. Av särskilt intresse är därför att fundera på hur företag kan bli bättre på att dra nytta av aktörer med bred och omfattande erfarenhet av internationella transaktioner, till exempel tullombud, för att öka användningen av frihandelsavtalen.

Det är viktigt att företag får hjälp att använda frihandelsavtalet i ett tidigt skede. Inte bara när frihandelsavtalet är nytt utan också när det är nytt för företagen. Myndigheter, branschorganisationer, tullombud och andra aktörer med erfarenheter av internationella transaktioner skulle behöva samverka om hur företag kan stöttas.

Har ni något tips till företag?

Det är viktigt att företag tidigt tar reda på hur de på ett enkelt och effektivt sätt kan ta vara på de fördelar som frihandelsavtal har att erbjuda. Det finns pengar att spara, men det innebär samtidigt en viss administrativ börda, till exempel kravet att bevisa varans ursprung för att få tullsänkning enligt avtalet. Ett sätt att gå tillväga kan vara att vända sig till aktörer med god kunskap på området, exempelvis till tullombud, och därmed lära sig av dem. Om företaget börjar använda frihandelsavtalet finns dessutom bättre förutsättningar att handelsrelationen med handelspartner i det aktuella landet blir långvarig.