How can SOLVIT further enhance compliance with EU law

I samband med att Solvits roll inriktas mot att alltmer bidra till att medlemsländerna följer EU-rätten, diskuteras hur Solvit ska utvecklas. I den här analysen föreslår Kommerskollegium hur Solvit legalt och organisatoriskt kan stärkas.

Solvit är ett nätverk som löser problem för den fria rörligheten i EU som personer eller företag möter. Nätverket bidrar till att stärka medlemsländernas efterlevnad av EU-rätten på EU:s inre marknad.

Solvit är i en förändringsfas. Nätverket har fått nya arbetsuppgifter och knutits närmare kommissionens arbete med att förbättra medlemsländernas efterlevnad av EU-rätten. I samband med detta diskuterar kommissionen och medlemsländerna hur Solvits roll kan stärkas.

Kommerskollegium anser att det finns starka skäl att reglera Solvits uppdrag i en bindande EU-rättsakt. Det kan stärka nätverkets mandat och bidra till en ökad efterlevnad av EU-rätten i medlemsländerna. En sådan förändring kräver en politisk förändringsvilja i de flesta medlemsländerna.

Om det inte är möjligt att ge Solvit en rättslig grund, skulle det näst bästa alternativet vara att förbättra Solvits nuvarande rekommendation, alternativt ändra den till en rådsrekommendation.

I analysen ger vi även konkreta förslag på hur Solvitnätverket kan stärkas ytterligare och därmed bidra till en bättre efterlevnad av EU-rätten i medlemsländerna. En viktig förutsättning för förbättringar inom nätverket är att alla nationella Solvitcentrum är tillräckligt bemannade.

Ett stärkt Solvitnätverk skulle med fördel kunna kombineras med att en inremarknadsombudsman inrättas i varje medlemsland, ett förslag som vi har analyserat tidigare: For a Single Market Ombudsman in every EU State (enbart sammanfattning på svenska)