Rapport: Trade Policy and Policy for Responsible Business Conduct

Fonster och skrapa.jpg

I den här rapporten beskrivs varför en närmare koppling mellan handelspolitik och politik för hållbart företagande kan bidra till en mer hållbar och ansvarsfull handel i globala värdekedjor, motståndskraft mot kriser och en hållbar ekonomisk återhämtning.

Svensk sammanfattning:

Krisen orsakad av covid-19-pandemin utgör en utmaning utan motstycke för den globala ekonomin och försvårat möjligheten att nå flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Samtidigt skapar krisen en möjlighet att tänka nytt kring alla politikområdens möjligheter att bidra till en mer hållbar återuppbyggnad.

Handlande företags hållbarhetsarbete kommer att spela en allt viktigare roll i arbetet med att skapa ansvarsfulla och motståndskraftiga värdekedjor.

Hållbart företagande kan brett beskrivas som de åtgärder företag vidtar för att integrera hållbarhet i beslutsfattande och affärsverksamhet. Det handlar om att vara medveten om och hantera den inverkan som deras affärsverksamhet har på samhället i stort och kan delvis ses som en naturlig konsekvens av utvecklingen att handel sker i globala värdekedjor. Företag som ligger i framkant med sitt hållbarhetsarbete i värdekedjan också är bäst rustade att hantera kriser såsom covid-19-pandemin.

Under 2021 pågår en översyn av såväl EU:s handelspolitik som politik för hållbart företagande, vilket erbjuder en unik möjlighet för ökad policykoherens i syfte att nå synergieffekter mellan dessa politikområden. Fokus för denna utredning är därför behovet av policykoherens på EU-nivå.
Syftet med denna rapport är att belysa kopplingarna mellan handelspolitik och politik för hållbart företagande (så kallat responsible business conduct, RBC, och corporate social responsibility, CSR), samt analysera varför en utökad policykoherens mellan dessa politikområden skapar synergieffekter i arbetet mot ansvarsfulla värdekedjor, vilket lägger grunden för en långsiktig och hållbar ekonomisk återuppbyggnad.

Handel är ett avgörande instrument för att säkerställa tillgång till basala produkter, samt att möta den ekonomiska krisen. Men det krävs ytterligare ansträngningar för att handel i globala värdekedjor ska bidra till en hållbar utveckling. Både covid-19-pandemin i sig och de flesta handelshindrande åtgärder som vidtagits för att hantera pandemins effekter, har skapat stora utmaningar för internationella handelsflöden. Dessutom har pandemin synliggjort stora brister i hanteringen av hållbarhetsutmaningar i globala värdekedjor.

För att återskapa förtroende för internationell handels förmåga att bidra till en hållbar återhämtning krävs ökad transparens i värdekedjorna. Hållbart företagande, vari transparens är en grundprincip, är ett avgörande bidrag till hållbara och motståndskraftiga globala värdekedjor. Att främja och möjliggöra näringslivets arbete med hållbart företagande kan därför bidra till långsiktigt värdeskapande och mer ansvarsfulla, hållbara och motståndskraftiga värdekedjor.