Rapport: Platform Liability in the EU – a Need for Reform?

Reglerna behöver se till att plattformar tar bort olagligt innehåll samtidigt som de respekterar yttrandefriheten.

Mattias Karlson Jernbäcker Utredare

Mattias-Karlson-Jernbacker-2-1.jpg

EU:s e-handelsdirektiv, som bland annat reglerar hur digitala plattformar ska fungera, är under översyn. I den här rapporten analyserar Kommerskollegium argument för och emot en större uppdatering av lagstiftningen.

Vad handlar rapporten om?

Rapporten handlar om hur olagligt innehåll som publiceras på Facebook, Amazon, Google och andra digitala plattformar ska regleras framöver. Den här frågan regleras idag av EU:s e-handelsdirektiv och EU-kommissionen står i begrepp att se över lagstiftningen. Kommerskollegium diskuterar i rapporten om lagstiftning bör uppdateras och i så fall på vilket sätt.

Vad vill EU uppnå med lagstiftningen?

Lagstiftningen ställer krav på företag som äger plattformar att snabbt ta bort olagligt innehåll som kommer till deras kännedom. Till uppdateringen av lagstiftningen diskuteras om EU bör ställa mer långtgående krav, till exempel att företaget som äger plattformen ska ta bort olagligt innehåll inom 24 timmar eller använda algoritmer för att hindra att olagligt innehåll publiceras.

En viktig fråga är att hitta en balans i regelverket så att plattformar effektivt tar bort olagligt innehåll samtidigt som de respekterar yttrandefriheten. Om EU ställer alltför höga krav på plattformar finns en risk att de också tar bort lagligt innehåll, vilket inkräktar på yttrandefriheten.

Finns det några särskilda utmaningar på området?

En central utmaning för EU är att hitta ett gemensamt regelverk som alla medlemsstater kan komma överens om. Tyskland och Frankrike har till exempel tagit fram ny nationell lagstiftning på området och det finns en risk för ett splittrat regelverk om medlemsländerna inte kan komma överens på EU-nivå.

Om vi inte lyckas ta fram gemensamma regler kan plattformar behöva anpassa sin verksamhet till olika regelverk i olika medlemsstater. Detta försvårar den fria handeln inom EU. Exempelvis kan det bli svårare för svenska företag att använda Amazon eller Ebay för att sälja produkter till andra medlemsstater. Det kan också bli svårare för svenska plattformar att växa inom EU.

Vad har ni kommit fram till?

Vi har inte funnit skäl för en större förändring av dagens regelverk. Det finns starka argument, både för och emot en större förändring, men vi anser inte att någon sida väger över. Däremot har vi rekommenderat vissa lagstiftningsåtgärder för att skapa mer harmonisering inom ramen för de regelverk EU har idag.

Vad vill Kommerskollegium med utredningen?

Ett viktigt syfte med dagens EU-lagstiftning, e-handelsdirektivet, är att säkerställa fri rörlighet för digitala tjänster, inklusive plattformar, inom EU. Det är viktigt att medlemsstater på EU-nivå kan komma överens om gemensamma regler som underlättar den fria rörligheten. Att värna den fria rörligheten är en del av Kommerskollegiums uppdrag. Genom vår rapport hoppas vi kunna bidra till diskussionen mellan företrädare för medlemsstaterna och EU när de ska komma överens om balanserade och gemensamma regler inom EU på det här området.