Rapport: Analys av frihandelsdelen i associeringsavtalet mellan EU och Mercosur

Avtalet leder till flera förbättringar och förenklingar för handeln, men det finns risk för negativa miljöeffekter.

Emma Sävenborg Utredare

Emma Sävenborg

EU:s avtal med Mercosurländerna, Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay, är ett så kallat associationsavtal där handel är en del av flera. Kommerskollegium har granskat avtalet utifrån ett antal områden, sektorer och varor och analyserat vilka effekter som avtalet kan få.

Vad har ni fokuserat på i analysen?

Analysen fokuserar på utfallet av avtalet för ett antal områden, sektorer och varor samt vilka effekter som Mercosur-avtalet kan tänkas få.

Vad kommer analysen fram till?

Vi kommer fram till att avtalet kommer att leda till flera förbättringar och förenklingar för företag som vill handla med Mercosurländerna. Avtalet skapar också ökade möjligheter för samarbete och dialog på områden där EU och Mercosur står långt ifrån varandra, såsom djurvälfärd och antibiotikaanvändning, vilket kan få positiva effekter på lång sikt.

Samtidigt ser vi att avtalet inte är lika långtgående som EU:s nyligen slutna frihandelsavtal med Japan och Kanada. Det hade varit önskvärt om parterna kommit överens om fler bindande överenskommelser och mer ambitiösa åtaganden.

Hur skulle avtalet påverka svenska företag?

Avtalet kommer att ge tullsänkningar både när det kommer till import och export även om det i vissa fall tar lång tid. Vi ser också att avtalet kommer ge flera konkreta fördelar som sparar både tid och resurser för företag som vill handla med Mercosurländerna, bland annat kommer handelsprocedurerna att förenklas. Bättre tillgång till information om vilka regler och procedurer som gäller kommer också att underlätta särskilt för små och medelstora företag som vill börja handla med Mercosur.

Hur kommer avtalet att påverka klimatet?

De miljöeffekter avtalet kan få beror till stora delar på ländernas nationella lagstiftning och ambition på miljöområdet, samt konsumenters och företags preferenser och initiativ. Det vi vet är att Mercosuravtalet kommer att påverka de båda avtalsparternas ekonomier, vilket i sin tur kommer att få effekter på olika miljöaspekter.

Den konsekvensanalys som EU-kommissionen har beställt visar dock att avtalet mest troligt kommer att leda till en ökning av växthusgasutsläpp jämfört med om avtalet inte funnits. Bilden kan dock se annorlunda ut om avtalet leder till att nya tekniker börjar användas samt om nya skarpare styrmedel introduceras i länderna.

Eftersom avtalet innebär en ökad produktion av jordbruksvaror i Mercosurländerna finns också en risk att mer mark tas i anspråk för odling, och om det inte finns tillräcklig lagstiftning på plats kan det leda till negativa effekter för miljön och klimatet.

Ni har tagit in synpunkter från andra myndigheter och flera organisationer. Vad har kommit fram där?

Många myndigheter anser att ambitionsnivån inte är tillräckligt hög och att det i vissa fall saknas önskvärda överenskommelser på deras sakområden. Några näringslivsorganisationer uppmärksammar de konkurrensfördelar som avtalet kommer att ge för företag och att det är positivt att EU och Mercosur nu lättare kan samarbeta i viktiga hållbarhetsfrågor.

Flera av synpunkterna som kommit in rör också negativa konsekvenser av avtalet och huruvida avtalet hanterar dem. Det rör främst de hållbarhetsrelaterade frågorna såsom ökade koldioxidutsläpp, skogsskövling, ursprungsbefolkningars rättigheter och antibiotikaresistens. Det är viktiga frågor som vi inom avgränsningen för vårt uppdrag har kommenterat.

Finns det något som särskiljer det här avtalet från andra EU-frihandelsavtal?

Med över 750 miljoner människor är det här är det största avtalet som EU har slutit med någon annan handelspartner. Sett till bnp ligger det bara lite efter Japanavtalet.

Avtalet mellan EU och Mercosur är ett associationsavtal där handelsavtalet är en del tillsammans med två kompletterande delar som handlar om politisk dialog och samarbete. Det är alltså ett avtal som innefattar mycket mer än bara handel. Till skillnad från avtalen med Japan, Vietnam eller Kanada är detta ett avtal med flera länder i ett regionalt handelsblock. Det är en fördel då det skapar enhetliga regler för flera länder, men gör det svårare med djupgående integration av marknaderna.