Tjänstefiering innebär att tillverkningsindustrin allt mer baserar sin verksamhet och konkurrenskraft på tjänster. I den här rapporten analyserar Kommerskollegium tjänstefieringen av EU:s tillverkningsindustri och dess påverkan på EU:s inre marknad.

Tjänstefiering innebär att tillverkningsindustrin allt mer baserar sin verksamhet och konkurrenskraft på tjänster. Samtidigt finns många hinder mot fri rörlighet för tjänster inom och utanför EU. Är industrins allt större beroende av tjänster en möjlighet att stärka EU:s konkurrenskraft eller en utmaning för den?

I den här rapporten analyserar Kommerskollegium tjänstefieringen av EU:s tillverkningsindustri och dess implikationer för EU:s inre marknad. I rapporten har vi beräknat indikatorer på tjänstefiering för enskilda EU-länder och för EU som helhet. Forskning på effekterna av tjänstefiering på industrins konkurrenskraft analyseras också.

Här ser vi att det finns stora skillnader mellan EU:s medlemsländer när det gäller i graden av tjänstefiering. I många länder är den påtaglig och har ökat signifikant över tid.

Rapporten pekar också på att i ett internationellt perspektiv är EU:s tillverkningsindustri relativt tjänstefierad. Exporten från EU:s industri har högre andel förädlingsvärde från tjänster än export från industrin i USA och Japan.

Slutligen visar den att forskning tyder på att tjänstehandel påverkar produktivitet och export i tillverkningsindustrin positivt. Tjänstefiering innebär därför att hinder för tjänstehandel i allt större utsträckning är hinder för tillverkningsindustrin.