När EU-medlemsstaterna brister i efterlevnaden av inremarknadsrätten undermineras EU:s trovärdighet och handlingsförmåga. Detta skapar problem för personer och företag och hindrar den inre marknaden att nå sin fulla potential. Vi analyserar i denna rapport varför bristen på regelefterlevnad uppstår på EU- och på nationell nivå.

Vi undersöker hur dagens EU-rättsliga system fungerar, samt tillsynsverktygen som EU-institutionerna har utvecklat över tid för att minska underskottet. Rapporten lägger grunden för ett analytiskt och konstruktivt arbete kring olika förslag som kan förbättra medlemsstaternas efterlevnad av inremarknadsrätten.