WTO:s toppmöte – vissa framgångar men fortsatta utmaningar

Nyhet

Om handel

Publicerad: 15 mar 2024

WTO:s medlemsländer kom överens om en förlängning av e-handelsmoratoriet och att ett fungerande tvistlösningssystem ska finnas på plats innan året är slut. Men i förhandlingarna om jordbruket och fiskesubventionsavtalet stod länderna för långt ifrån varandra för att nå ett resultat.

Förhandlingar om jordbruk, en andra del av ett fiskesubventionsavtal och en reform av WTO:s system för tvistlösning var tre centrala frågor när Världshandelsorganisationen, WTO, för trettonde gången samlade sitt högst beslutande organ, MC13 (Ministerial Conference), i Abu Dhabi i slutet av februari.

Östtimor och Komorerna nya WTO-medlemmar

Flera länder vill ta del av de fördelar som ges med transparenta och icke-diskriminerande regler för handel på global nivå som medlemskapet i WTO ger. Med inträdet av Östtimor och Komorerna består nu WTO av 166 medlemmar.

– Det är positivt att WTO fortsätter att integrera nya länder. Det visar på att organisationen är relevant och att de avtal som WTO står för är fortsatt värdefulla. Däremot är en av de stora utmaningarna att få till stånd nya handelsavtal, säger Pernilla Trägårdh, chef för Kommerskollegiums WTO-enhet.

Jordbruk och fiske – två stora och trögrörliga frågor

Förhandlingarna om förbättringar av jordbruksavtalet har pågått i decennier utan att kunna nå konkreta resultat. Några framgångar i förhandlingarna under MC13 blev det inte heller.

– Vi visste att utsikterna var mycket utmanande och det är inte någon hemlighet att vissa länder står mycket långt ifrån varandra åsiktsmässigt, säger Pernilla Trägårdh.

Förhandlingarna om fiskesubventioner med koppling till illegalt, icke-rapporterat och oreglerat fiske nådde en första överenskommelse för två år sedan. Avtalet ska reglera fisket globalt och är en del i WTO:s arbete med genomförandet av Agenda 2030. Nu skulle en andra överenskommelse förhandlas, men medlemsländerna kom inte överens denna gång.

– Positivt i sammanhanget är att fler länder fortsätter att ansluta sig till avtalets första del. I dag har 71 länder förbundit sig att följa avtalet när det träder i kraft, säger Pernilla Trägårdh.

Fortsatta utmaningar för tvistlösning  

Världshandelsorganisationens tvistlösningssystem, som avgör handelstvister mellan länder, har ett överprövningsorgan som sedan flera år inte fungerar, något som Kommerskollegium har genomlyst i rapporten "The WTO Appellate Body Crisis".

Vid ministerkonferensen beslutade man att fortsätta ansträngningarna med att återupprätta ett fullt fungerande tvistlösningssystem till slutet på 2024.

– Det blir en utmaning att hinna lösa de utestående frågorna under året, eftersom de inkluderar ämnen så som utformningen av överprövningssystemet och hur WTO ska hantera frågor om nationell säkerhet, säger Pernilla Trägårdh.

För förhandlingar om jordbruk, fiske och tvistlösning kommer medlemsländerna nu att behöva återgå till Genève för förnyade diskussioner och förslag till lösningar inför nästkommande ministerkonferens.

E-handelsmoratoriet förlängs

Elektroniska överföringar som programvara, film eller musik kan fortsätta överföras tullfritt mellan länder fram tills nästa ministerkonferens om två år. Det är resultatet av att tullmoratoriet för elektroniska överföringar förlängdes.

– Det får ses som en tillfällig lättnad att moratoriet förlängs eftersom en förändring kan drabba handeln hårt, något vi tidigare analyserat i "Customs duties on electronic transmissions?", säger Pernilla Trägårdh.

Till skillnad från tidigare är det nu tydligare skrivet att moratoriet ska upphöra senast 31 mars 2026. Den stora knäckfrågan de kommande åren blir därför att försöka hitta en mer permanent lösning för att ge stabilitet och förutsägbarhet för den digitala ekonomin.

Kontakt
Pernilla Trägårdh
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se
08–690 48 99