EU:s skyddsåtgärder på stålprodukter ses över

Nyhet

Importera & exportera

Publicerad: 13 feb 2024

Importerar ditt företag stålprodukter som omfattas av EU:s skyddsåtgärder på stål? EU-kommissionen ser nu över åtgärderna och ger berörda parter möjlighet att ge synpunkter.

OBS! Nyheten uppdaterades den 2024-03-04 med förlängd tid för att komma in med synpunkter till Kommerskollegium. Nu gäller den 13 mars.

EU-kommissionen har inlett en undersökning för att bedöma om de skyddsåtgärder som för närvarande gäller för import av vissa stålprodukter bör förlängas efter den 30 juni 2024.

I undersökningen ingår att ta reda på om

  • skyddsåtgärderna fortfarande är nödvändiga för att förhindra eller avhjälpa allvarlig skada för EU:s stålindustri
  • den inhemska industrin håller på att anpassa sig och, om åtgärderna förlängs, om några tekniska justeringar av åtgärderna är nödvändiga
  • det finns omständigheter som motiverar en ytterligare justering av den liberaliseringsnivå som för närvarande är tillämplig (4 procent) och/eller av nivån på eller fördelningen av tullkvoterna inom särskilda produktkategorier.

Inom ramen för undersökningen ger kommissionen möjlighet till alla berörda parter, till exempel användare, importörer och tillverkare i EU samt exporterande tillverkare och regeringar i länder utanför EU, att lämna synpunkter.

Påverkas ditt företag?

Ta reda på vilka produkter det gäller – se bilagan till kommissionens tillkännagivande (Eur-Lex webbplats).

Lämna synpunkter senast den 26 februari 2024

Om ditt företag berörs, registrera företaget som så kallad intresserad part och lämna dina synpunkter och bevis på kommissionens plattform, TRON.tdi.

Har du frågor om hur man gör? Vänd dig till EU-kommissionen: TRADE-SAFE009-REVIEW@ec.europa.eu.

Vi på Kommerskollegium vill också gärna höra från dig!

Vi vill gärna ta del av hur du – som importör eller användare av stålprodukter som omfattas av EU:s skyddsåtgärder på stål – ser på EU:s eventuella förlängning av skyddsåtgärderna. Informationen kommer att vidarebefordras till Utrikesdepartementet. Vi behöver dina svar senast den 13 mars 2024 (förlängd svarstid).

Besvara frågorna i vårt digitala formulär.

Mer information
EU:s och USA:s skyddstullar på stål

Kontakt
Sophie Berner-Eyde
fornamn.efternamn-efternamn@kommerskollegium.se
08 690 49 14