Efter Solvits kritik – nya lagförslag väntas stärka den fria rörligheten

Nyhet

EU-rätten

Publicerad: 28 sep 2023

Solvit Sverige har under flera år pekat på problem med den fria rörligheten för personer i Sverige. Nu har två lagförslag lagts fram som kan komma att innebära en förbättring för EU-medborgare och deras familjemedlemmar i Sverige.

– Lagförslagen är konkreta steg mot att förbättra efterlevnaden av EU-rätten i Sverige. Om de nya bestämmelserna genomförs och tillämpas korrekt kommer det innebära att den fria rörligheten för personer i Sverige stärks, säger Charlotte von Mentzer, EU-rättsjurist vid Kommerskollegium.

Samordningsnummer får stärkt roll

Solvit hjälper företag och privatpersoner att ta tillvara sina rättigheter på EU:s inre marknad, där alla EU-länder och Norge, Island och Liechtenstein ingår (EES). Solvit Sverige har under flera år fått in anmälningar från medborgare som upplevt att de hindrats från att nyttja sin fria rörlighet på grund av att de inte har ett personnummer. Personnumret är kopplat till folkbokföringen men har fått en långt vidare användning i det svenska samhället. Det är de tjänster som efterfrågar ett personnummer som innebär ett hinder för många som har uppehållsrätt i Sverige men som kanske bara har ett samordningsnummer.

Det alternativ till personnummer som kallas samordningsnummer, har historiskt sett inte kunnat jämföras med det svenska personnumret. Men i september 2023 trädde en ny lag i kraft som syftar till att stärka det svenska systemet för samordningsnummer.

– Genom att det ställs nya identitetskrav för att få ett så kallat styrkt samordningsnummer kommer det anses vara säkrare i många avseenden. Vi tror att det kan innebära att den typen av samordningsnummer likställs med ett personnummer. Vår förhoppning är att den nya lagen kommer få en positiv effekt för de som inte kan folkbokföras i Sverige.

Ambassader bryter mot EU-rätten

Ett annat återkommande problem som Solvit noterat i kontakterna med privatpersoner handlar om att svenska ambassader fattar beslut som är i strid med EU-rätten. En person från ett land utanför EU som är familjemedlem till en EU-medborgare ska kunna få sin visumansökan prövad enligt ett påskyndat förfarande. Det innebär bland annat att ambassaderna ska handlägga ansökan skyndsamt och den som ansöker ska inte behöva betala någon ansökningsavgift.

Men svenska ambassader nekar ofta möjligheten till ett påskyndat förfarande. Det med hänvisning till att de följer ett vägledande avgörande från Migrationsöverdomstolen från år 2018.

– Men vi på Solvit har påtalat att domslutet strider mot EU-rätten och att det, när det tillämpas av ambassaderna, utgör ett otillåtet hinder för den fria rörligheten i Sverige.

Under 2022 tog dock frågan en positiv vändning i Sverige. Regeringen har föreslagit att en kompletterande bestämmelse införs i svensk lag för att tydliggöra hur reglerna ska tillämpas. Bestämmelsen skulle innebära att svensk lag blir mer förenlig med EU-rätten.

– Regeringens förslag ger stöd till den tolkning av EU-rätten som Solvit förespråkar. Om det välmotiverade förslaget blir verklighet och används på ett korrekt sätt så kan det antas underlätta möjligheten att nyttja den fria rörligheten för EES-medborgare och deras familjemedlemmar.

Läs mer om Solvit under 2022

Under 2022 firade Solvit också 20 år av framgångsrik problemlösning på den inre marknaden. Läs mer om Solvits verksamhet i årsrapporten.
Årsrapport 2022: Solvit Sverige

Kontakt

Charlotte von Mentzer
solvit@kommerskollegium.se