Kommerskollegium anpassar sig till en ny handelsverklighet

Villkoren för internationell handel och investeringar har genomgått snabba och dramatiska förändringar under de senaste åren. Den typ av globalisering som tidigare skapade välstånd och lyfte människor ur fattigdom årtiondena efter det kalla krigets slut finns inte längre.

Anders-Ahnlid-1-1.jpg

Flera faktorer ligger bakom utvecklingen. Den auktoritära kinesiska regimens missbruk av handelssystemets fördelar, coronapandemin, Rysslands anfallskrig mot Ukraina och senast konflikten i Mellanöstern har bidragit till att säkerhetspolitiska överväganden i allt högre utsträckning påverkar handels- och investeringspolitiken.

Förändringen märks tydligt även för Kommerskollegium, som är Sveriges myndighet för internationell handel, EU:s inre marknad och handelspolitik.

Vårt främsta fokus har länge varit att främja öppenhet för handel och investeringar. Det är det fortfarande. Men samtidigt är vi nu också tvingade att koncentrera oss på att så långt möjligt isolera Rysslands ekonomi för att minska landets förmåga att föra krig. Det gör vi genom vår del av ansvaret för EU:s sanktioner mot Ryssland.

En annan viktig förändring inträffar den första december. Då träder en ny lag i kraft om granskning av utländska direktinvesteringar i Sverige. Syftet är att hindra investeringar som kan inverka skadligt på Sveriges säkerhet eller på allmän ordning eller allmän säkerhet. Det kan till exempel gälla investeringar i skyddsvärd teknologi eller investeringar som innebär att kritisk infrastruktur hamnar i ovälkomna utländska händer.

Enligt den nya lagstiftningen måste bland annat investeringar som innebär att en investerare får ett signifikant inflytande i skyddsvärd verksamhet anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). ISP avgör sedan om investeringen behöver granskas. Om så är fallet, ska ISP inom tre månader fatta beslut om investeringen ska godkännas, förbjudas, eller förläggas med villkor.

Innan ISP fattar sitt beslut ska samråd ske med Kommerskollegium, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Att investeringsgranskningen blir effektiv och förutsägbar är viktigt.

Medan de fyra andra samrådsmyndigheternas huvudsakliga uppgift är att göra säkerhetsrelaterade bedömningar är Kommerskollegiums roll att bidra med underlag i fråga om investeringens betydelse för ekonomi, investeringsklimat och dess handelspolitiska aspekter.

Att investeringsgranskningen blir effektiv och förutsägbar är viktigt. Annars riskerar Sverige att förlora attraktiva investeringar, eftersom konkurrensen mellan EU-länderna om en given direktinvestering ofta är knivskarp.

I detta perspektiv blir samarbetet med bland andra Business Sweden, som ansvarar för att främja utländska direktinvesteringar i Sverige, mycket betydelsefullt.

Utlandsägda bolag spelar en viktig roll för svensk konkurrenskraft och svenskt välstånd, visar Kommerskollegiums rapport Ökad produktivitet när företag blir uppköpta. Därför är det angeläget att det nya granskningssystemet blir precist, och endast stoppar investeringar när det är nödvändigt av säkerhetsskäl.

På Kommerskollegium pågår ett intensivt arbete inför att granskningssystemet träder i kraft. Mycket pekar på att ett stort antal investeringar kommer att behöva anmälas och sedermera behöva granskas efter den första december. Vi ser mycket fram mot att ta vårt ansvar tillsammans med ISP och de andra samrådsmyndigheterna.

Detta är ett steg på vägen in i den nya globalisering som växer fram, med flera både skrivna och oskrivna regler som påverkar företagens möjligheter att investera och bedriva handel.

I en värld där handel och investeringar påverkas av säkerhetspolitiska hänsyn krävs det samarbete och effektiva, förutsägbara granskningar. Kommerskollegium är redo att ta sitt ansvar och ser fram emot att fortsätta främja svensk konkurrenskraft och välstånd med en balans mellan säkerhet och öppenhet.

Anders Ahnlid
Generaldirektör