Sanktioner mot Ukraina

Bakgrund enligt EU-förordning

EU har i starka ordalag fördömt allt bruk av våld i Ukraina. Rådet har uppmanat Ukrainas regering att visa största möjliga återhållsamhet och att oppositionsledarna ska ta avstånd från dem som tillgriper radikala åtgärder, inklusive våld, och visa full respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Den 3 mars 2014 enades rådet om att fokusera restriktiva åtgärder på att frysa och driva in tillgångar för personer som har bedömts vara ansvariga för förskingring av ukrainska offentliga medel samt för personer som anses ansvariga för kränkningar av mänskliga rättigheter.

Kommerskollegiums uppdrag

Kommerskollegium har fått uppdraget att vara behörig myndighet avseende frågor om tillstånd genom undantag från frysta tillgångar eller ekonomiska resurser enligt:

Artikel 4.1.a-b) för att kunna tillgodose nödvändiga grundläggande behov och för betalning av rimliga arvoden eller ersättning av utgifter för juridiska tjänster.
Artikel 4.1.d) för att kunna täcka nödvändiga extraordinära utgifter.
Artikel 5 som ger möjlighet att under vissa omständigheter frigöra medel som är föremål för ett skiljedomsbeslut; ett rättsligt eller administrativt beslut.
Artikel 6 som anger möjlighet till undantag för avtal eller förpliktelse som uppkommit innan mottagaren blivit listad.
Samtliga undantagsmöjligheter är reglerade i EU-förordning (EU) nr. 208/2014 av den 5 mars 2014.

Ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Här kan du ladda ned en blankett för att ansöka om frigörande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser: Blankett för ansökan om frigörande av frysta tillgångar.

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till regi...@kommerskollegium.se.

Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

Dokument

Relevanta förordningar gällande sanktioner mot Ukraina

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Kontakta mig!

Magnus Andersson

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär