Sanktioner mot Sydsudan

Bakgrund enligt FN-resolution/EU-förordning

Sydsudan blev självständigt den 9 juli 2011. Det vapenembargo som tidigare riktats mot Sudan omfattar idag även Sydsudan. Efter att ett inbördeskrig utbröt har EU infört ytterligare sanktioner mot landet. Sanktionerna riktar sig mot personer, enheter och organ som hindrar den politiska processen i Sydsudan, även genom våld eller överträdelser av eldupphöravtal, samt personer med ansvar för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Sydsudan.

Genom förordning (EU) nr. 2015/735 har ett antal fysiska personer fått sina tillgångar och ekonomiska resurser frysta (se bilagorna I och II till förordningen).

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är behörig myndighet för de vapenrelaterade sanktionerna.

Kommerskollegiums uppdrag

Kommerskollegium är behörig myndighet för delar av förordning (EU) nr. 2015/735. Uppdraget rör juridiska personer, enheter och organ som omfattas av artikel 5 i förordningen.

Kommerskollegium kan ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga enligt artiklarna 6.a).i-ii), 7, 8.1.a), b) och d) samt 9-12 i förordningen. Detta under förutsättning att tillgångarna/penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är:

  • nödvändiga för att täcka grundläggande behov inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster (artikel 6.a). i) samt 8.1.a)),
  • endast är avsedda för betalning av rimliga arvoden eller ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster (artikel 6.a). ii) samt 8.1.b)),
  • nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter (på villkor som anges i artikel 7 samt artikel 8.1.d)),
  • föremål för ett rättsligt eller administrativt beslut/dom eller en skiljedom rörande kvarstad eller annan skiljedom (på villkor som anges i artikel 9),
  • föremål för skiljedomsbeslut som meddelats före det att enheten/organet listats, eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i EU, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i Sverige, före eller efter listningen (på villkor som anges i artikel 10), eller
  • avsedda för betalning som uppkommit inom ramen för avtal som ingåtts eller en förpliktelse som uppkommit före den dag då enheten/organet listats (på villkor som anges i artikel 11 och 12).

Ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Här kan du ladda ned en blankett för att ansöka om frigörande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser: Blankett för ansökan om frigörande av frysta tillgångar.

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till regi...@kommerskollegium.se.

Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

Dokument

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Kontakta mig!

Magnus Andersson

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär