Sanktioner mot Mali

Kommerskollegiums uppdrag

Genom Rådets förordning (EU) 2017/1770 har EU infört sanktioner mot vissa personer i Mali med anledning av den konflikt som pågår i landet.

Kommerskollegium är behörig myndighet för delar av förordning (EU) 2017/1770. Uppdraget rör de juridiska personer, enheter och organ som omfattas av artikel 3 i förordningen. Kommerskollegium kan ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga. Detta under förutsättning att tillgångarna/penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är:

  • nödvändiga för att täcka grundläggande behov inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,
  • avsedda endast för betalning av rimliga arvoden eller ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,
  • nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader,
  • föremål för beslut om kvarstad inom ramen för ett rättsligt eller administrativt förfarande eller ett skiljedomsförfarande, vilket fattades före enheten/organet listades, eller är föremål för rättsligt eller administrativt avgörande eller en skiljedom som meddelas före den dagen, eller
  • avsedda för betalning som uppkommit inom ramen för avtal som ingåtts eller en förpliktelse som uppkommit före den dag då enheten/organet listats.

Ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Här kan du ladda ned en blankett för att ansöka om frigörande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser: Blankett för ansökan om frigörande av frysta tillgångar.

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till regi...@kommerskollegium.se.

Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

Dokument

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Kontakta mig!

Magnus Andersson

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär