Sanktioner mot Libyen

Sanktioner infördes mot Libyen 2011 på grund av hot mot internationell fred och säkerhet - övergrepp mot civila och brott mot mänskliga rättigheter. Personer och enheter som anses ha del i och vara ansvariga för kränkningar av mänskliga rättigheter mm har fått sina tillgångar och ekonomiska resurser frysta.

Förordning (EU) nr. 2016/44 av den 18 januari 2016 ersätter och konsoliderar förordning (EU) nr. 204/2011 som därmed upphört att gälla.

Kommerskollegiums uppdrag

Kommerskollegium kan som behörig myndighet ge tillstånd till att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga enligt EU-förordning nr. 204/2011 (och dess uppdateringar).

Tillstånd kan beviljas på följande grunder:

 • Om det kan visas att tillgångarna är nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader, se (EU) nr. 965/2011.
 • Om det är nödvändigt av humanitära skäl, se (EU) nr. 572/2011.
 • Om tillgångarna ska användas för humanitära behov, el, bränsle, eller vatten för civilt bruk, för att återuppta produktion eller försäljning av kolväten, upprätta eller förstärka den civila regeringens institutioner och infrastruktur, underlätta återuppbyggandet av banksektorns verksamhet eller internationell handel med Libyen, alternativt om en betalningsförpliktelse uppkommit innan den juridiska personen listades, se (EU) nr. 965/2011 (ändrad genom (EU) nr. 2015/1324)
 • Om det finns ett avtal eller en förpliktelse som uppkommit innan den betalningsskyldige blivit listad.
  Uppdateringar avseende personer och enheter som har fått sina tillgångar och ekonomiska resurser frysta har skett vid ett flertal tillfällen.

Enligt artikel 10b i EU-förordning nr. 690/2014 får fartyg listade i bilaga V inte lasta, transportera eller lossa råolja från Libyen såvida inte detta godkänts av Kommerskollegium. Fartygsrelaterade tjänster, såsom t.ex. bunkringstjänster, gentemot dessa listade fartyg får inte tillhandahållas såvida det inte är nödvändigt av humanitära skäl eller säkerhetsskäl. Kommerskollegium kan som behörig myndighet bevilja undantag från förbudet samt godkänna lastning, transport eller lossning av råolja från Libyen.

Förbud mot viss försäljning av båtmotorer och båtar, samt till vissa tjänster och viss finansiering av export av dessa varor, har även införts genom artikel 2a, EU-förordning nr. 2017/1325. Tillstånd för export av sådana varor tjänster och finansiering kan sökas hos Utrikesdepartementet.

1. Ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Här kan du ladda ned en blankett för att ansöka om frigörande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser: Blankett för ansökan om frigörande av frysta tillgångar.

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till regi...@kommerskollegium.se.

Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

2. Ansökan om undantag från förbudet i artikel 10b

Kommerskollegium behöver följande information:

 • Uppgift om ansökande part
 • Vad ansökan gäller
 • Uppgift om fartyget, dess last, rutt samt destination
 • Eventuell beskrivning av humanitära eller säkerhetsskäl
 • Eventuell summa undantaget avser
 • Eventuella avtal som undantaget grundar sig på
 • Information om exporten omfattar kontrollerade produkter och information om tillstånd alternativt om betalningen grundar sig på export av sanktionerade produkter
 • Fullmakt
 • Registreringsbevis ej äldre än tre månader
 • Annan information som är relevant för frågan om tillstånd/godkännande i det specifika ärendet.
 • Ansökan skall undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till: regist...@kommerskollegium.se

3. Ansökan om tillstånd att exportera vissa båtar och båtmotorer till Libyen enligt artikel. 2a.

Kommerskollegium behöver följande information:

 • Uppgift om ansökande part
 • Vad ansökan gäller
 • Eventuella avtal som undantaget grundar sig på
 • Information om vem som är mottagare av varorna, tjänsterna eller finansieringen.
 • Information om exporten omfattar kontrollerade produkter, tjänster eller finansiering.
 • Fullmakt
 • Registreringsbevis ej äldre än tre månader
 • Annan information som är relevant för frågan om tillstånd/godkännande i det specifika ärendet.
 • Ansökan ska skickas till registrator@kommerskollegium.se

Dokument

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Kontakta mig!

Magnus Andersson

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär