Sanktioner mot Burundi

Med anledning av det stora antalet människorättskränkningar i Burundi har EU beslutat om restriktiva åtgärder mot landet. Restriktionerna handlar bland annat om frysning av tillgångar för ett antal närmare angivna personer.

Vill du läsa mer om sanktionerna i Burundi, finns mer information på regeringens webbplats.

Ansök om frigörande av frysta tillgångar

Du kan ansöka om undantag från frysning av tillgångar avseende juridiska personer. Det är Kommerskollegium som beviljar undantag från frysning av tillgångar för juridiska personer. Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

Undantaget för juridiska personer kan beviljas i följande fall:

  • Om penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka grundläggande behov för särskilt angivna (listade) juridiska personer, inbegripet bland annat hyra, amorteringar, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster.
  • Om penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är avsedda endast för betalning av rimliga arvoden eller ersättning av utgifter i samband med tillhandahållandet av juridiska tjänster.
  • Om penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter.
  • Om penningmedlen eller de ekonomiska resurserna i fråga är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelats före den dag då den juridiska personen listades, eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i Sverige före eller efter det att den juridiska personen listades. Detta under förutsättning att penningmedlen eller de ekonomiska resurserna enbart kommer att användas för att tillgodose krav som har säkrats genom ett skiljedomsbeslut, rättsligt eller administrativt beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut.
  • Om en betalningsskyldighet uppkommit inom ramen för ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller en förpliktelse som har uppkommit innan den juridiska personen listades.

Så här ansöker du

Ladda ner blanketten för att ansöka om frigörande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser (finns nedan).

Ansökan skickas till registrator@kommerskollegium.se.

Dokument och länkar

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Kontakta mig!

Magnus Andersson

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär