Sanktioner mot Belarus (tidigare Vitryssland)

EU har infört sanktioner mot Belarus på grund av dess åsidosättande av internationella normer för genomförande av val och kränkningar av mänskliga rättigheter. Personer med ansvar för valfusk och repressalier mot opositionella i samband med presidentvalet 2010 har fått sina tillgångar frysta.

Kommerskollegiums uppdrag

Regeringen har gett Kommerskollegium uppdraget att vara behörig myndighet avseende vissa frågor som rör restriktiva åtgärder mot Belarus enligt förordning (EU) nr. 765/2006 av den 18 maj 2006 och dess uppdateringar.

Uppdraget rör beslut om tillstånd/undantag för att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser som frysts enligt artikel 2.1, se (EU) nr. 1014/2012 frigörs eller görs tillgängliga enligt artiklarna:

  • 3.1a, 3.1b och 3.2 som avser undantag för nödvändiga grundläggande behov, betalning av rimliga juridiska arvoden och extraordinära utgifter, enligt EU) nr. 84/2011 av den 31 januari 2011
  • 4a avseende möjlighet till undantag för avtal eller förpliktelse som uppkommit innan mottagaren blivit listad, enligt förordning (EU) nr. 999/2011 av den 10 oktober 2011
  • 4b vilken möjliggör undantag om resurserna bedöms nödvändiga för diplomatiska enheter och internationella organisationer som innehar immunitet enligt internationell rätt,(EU) nr. 354/2012 av den 23 april 2012

Förteckning över personer som har fått sina tillgångar frysta finns i bilaga I till EU-förordning nr. 765/2006. Uppdateringar har skett vid flera tillfällen (se länkar under Dokument nedan).

Ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Här kan du ladda ned en blankett för att ansöka om frigörande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser: Blankett för ansökan om frigörande av frysta tillgångar.

Ansökan skickas till registrator@kommerskollegium.se.

Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.