Sanktioner med anledning av allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter

EU har inför sanktioner mot personer och organisationer som är inblandade i allvarliga kränkningar av, och brott mot, mänskliga rättigheter, Sanktionerna består i att ett antal personers och organisationers pengar eller ekonomiska resurser har frusits. I vissa fall kan undantag frysningar göras. Kommerskollegium beslutar om det när det gäller organisationer och Försäkringskassan när det gäller privatpersoner. På den här sidan får du reda på vilka villkor som gäller för undantag och hur du ansöker.

Påverkar EU:s sanktioner dig?

På EU:s webbplats EU Sanctions Map finner du den senaste informationen om sanktionerna, rättsakterna som reglerar åtgärderna och vilka personer och organisationer som omfattas av frysningar. Observera att frysningar också omfattar organisationer som på olika sätt kontrolleras av dessa personer och organisationer.

EU Sanctions Map

Kommerskollegium kan besluta om frigörande av frysta tillgångar för organisationer

Inga pengar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för någon fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I till förordning 2020/1998. En förteckning över vilka organisationer och personer som fått sina penningmedel eller ekonomiska resurser frysta finns i bilaga I till förordning 2020/1998. Förordningen och förteckningen hittar du enklast på webbplatsen EU Sanctions Map (knappen ovan).

Andra svenska myndigheter som ansvarar för sanktioner

Om ditt ärende gäller en privatpersons frysta pengar eller andra ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

Vill du veta vilka andra myndigheter som hanterar övriga sanktionsåtgärder, gå till regeringens webbplats.

Kommerskollegium kan besluta om frigörande av frysta tillgångar för organisationer. De grunder som då kan vara aktuella är:

 • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka grundläggande behov för organisationen så som amorteringar, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster.
 • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är avsedda uteslutande för betalning av rimliga arvoden eller ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster.
 • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter.
 • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är avsedda att betalas in på eller från ett konto tillhörande en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, i den mån sådana betalningar är avsedda att användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningens eller den internationella organisationens officiella ändamål.
 • Kommerskollegium får också besluta om undantag, på de villkor som Kommerskollegium anser lämpliga, om undantaget är nödvändigt av humanitära skäl, exempelvis för att lämna bistånd eller underlätta lämnande av bistånd, inklusive medicinska förnödenheter, livsmedel eller transport av humanitär personal och därmed sammanhängande bistånd, eller för evakueringar.

Kommerskollegium kan också bevilja undantag från frysning om följande villkor är uppfyllda:

 • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljeavgörande under vissa omständigheter.
 • Pengarna eller de ekonomiska resurserna enbart kommer att användas för att tillgodose anspråk under vissa omständigheter.
 • Beslutet inte gynnar någon av de personer eller organisationer som förtecknas i bilaga I till förordning 2020/1998.
 • Ett undantag står inte i strid med grundläggande principer för svensk rätt.

 

Kommerskollegium kan också bevilja undantag från frysning om den frysta organisationen är skyldig att göra en betalning till en person eller organisation där fordran har uppkommit inom ramen för ett avtal eller en överenskommelse. Vi måste då kunna fastställa att:

 • Pengarna eller de ekonomiska resurserna ska användas för en betalning som görs av en person eller organisation som är föremål för frysning.
 • Betalningen inte sker till en person eller organisation som är föremål för frysning.

Så ansöker du

Fyll i blanketten: Ansökan om frigörande av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som kontrolleras av organisationer

Skicka den till registrator@kommerskollegium.se.

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Kontakta mig!

Magnus Andersson

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär