Sanktioner för att förhindra spridning och användning av kemiska vapen

EU har infört sanktioner mot personer och organisationer som är inblandade i användningen av kemiska vapen. Sanktionerna består i att de har fått sina tillgångar frysta. I vissa fall kan undantag från frysningar göras. Kommerskollegium beslutar om undantag när det gäller organisationer och Försäkringskassan när det gäller privatpersoner. På den här sidan får du reda på vilka villkor som gäller och hur du ansöker om undantag.

Påverkar EU:s sanktioner dig?

På EU:s webbplats EU Sanctions Map finner du den senaste informationen om sanktionerna, rättsakterna som reglerar åtgärderna och vilka personer och organisationer som omfattas av frysningar. Observera att frysningar också omfattar organisationer som på olika sätt kontrolleras av dessa personer och organisationer.

EU Sanctions Map

Kommerskollegium kan besluta om frigörande av frysta tillgångar för organisationer

Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för någon fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I till förordning 2018/1542.

En förteckning över de organisationer och personer som fått sina penningmedel eller ekonomiska resurser frysta finns i bilaga I till förordning 2018/1542. Förordningen och förteckningen hittar du enklast på webbplatsen EU Sanctions Map.

Andra svenska myndigheter som ansvarar för sanktioner

Om ditt ärende gäller en privatpersons frysta pengar eller andra ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

Vill du veta vilka andra myndigheter som hanterar övriga sanktionsåtgärder, gå till regeringens webbplats.

Kommerskollegium kan efter en ansökan besluta att vissa frysta pengar eller ekonomiska resurser ska frigöras på vissa grunder. Det kan vara att pengarna eller de ekonomiska resurserna är:

  • nödvändiga för att täcka grundläggande behov för organisationen såsom amorteringar, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster
  • uteslutande avsedda för betalning av rimliga arvoden eller ersättning av utgifter för juridiska tjänster
  • nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter
  • avsedda att betalas in till eller från ett konto som tillhör en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, om betalningarna ska användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningens eller den internationella organisationens officiella ändamål.

Kommerskollegium kan också bevilja undantag från frysning om följande villkor är uppfyllda:

  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljeavgörande.
  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna kommer att användas enbart för att tillgodose anspråk mot organisationen med frysta tillgångar.
  • Beslutet inte gynnar någon av de personer eller organisationer som förtecknas i bilaga I till förordning 2018/1542.
  • Ett undantag står inte i strid med grundläggande principer för svensk rätt.

Kommerskollegium kan också bevilja undantag från frysning om den frysta organisationen är skyldig att göra en betalning till en person eller organisation där fordran har uppkommit inom ramen för ett avtal eller en överenskommelse som ingåtts eller uppkommit före den dag då organisationen togs upp i förteckningen i bilaga I till förordning 2018/1542. Vi måste då kunna fastställa att:

  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna ska användas för en betalning som görs av en person eller organisation som är föremål för frysning.
  • Betalningen inte sker till en person eller organisation som är föremål för frysning.

Så ansöker du

Fyll i blanketten: Ansökan om frigörande av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som kontrolleras av organisationer

Skicka den till registrator@kommerskollegium.se

 

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Kontakta mig!

Magnus Andersson

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär