För helåret 2020 visade bytesbalansen ett överskott på 259 miljarder kronor, motsvarade 5,2 procent av BNP. Detta var ungefär samma nivå som under 2019. Enligt statistik från betalningsbalansen minskade exporten av varor och tjänster med 8,5 procent jämfört med 2019. Importen av varor och tjänster minskade med 9,3 procent.

Enligt primärstatistiken för varuhandel minskade varuexporten med 1,0 procent i volym och med 6,0 procent i värde. Varuimporten minskade med 3,7 mätt i volym och med 8,6 procent i värde. Det totala värdet på varuexporten uppgick till 1 428 miljarder kronor och värdet på varuimporten till 1 374 miljarder kronor. Handelsnettot var därmed positivt och uppgick till 54 miljarder, vilket kan jämföras med ett positivt handelsnetto på 15 miljarder 2019.

Export efter handelspartner

Europa som helhet tog emot 72 procent av Sveriges totala varuexport. EU:s värdeandel uppgick till 57 procent. Exporten var lägre till samtliga världsdelar 2020 jämfört med 2019. Mest minskade exporten till Oceanien m.fl. (-23 procent), följt av EU28 (-6,9 procent) och Övriga Europa (-6,5 procent). Till såväl Afrika som Amerika minskade exporten med 3,9 procent och till Asien med 0,6.

Import efter handelspartner

84 procent av Sveriges import kom från Europa och 72 procent från EU. Importen minskade från samtliga världsdelar jämfört med 2019. Importen minskade med 6,1 procent från EU, 16 procent från Övriga Europa. Mest minskade importen dock från Afrika (-54 procent) och Oceanien m.fl. (-27 pro-cent). Från Asien och Amerika minskade importen med 10 respektive 7,6 procent.

Export efter varugrupp

Energivaror och Verkstadsvaror var de varugrupper som bidrog mest till det minskade exportvärdet. Exporten för Kemivaror och Övriga varor ökade däremot med 2,9 respektive 2,0 procent. Räknat i volym var det bara exporten av Verkstadsvaror och Mineralvaror som minskade, med 6,7 respektive 0,8 procent. Energivaror och Kemivaror ökade i volym med 6,4 respektive 5,4 procent i volym.

Import efter varugrupp

Importen minskade i värde för alla varugrupper. Värdeminskningen drevs i huvudsak av Verkstadsvaror och Energivaror, dvs. dessa varugrupper gav störst negativt bidrag till värdeförändringen. Mätt i volym minskade importen för alla varugrupper förutom Energivaror och Kemivaror, vilka ökade med 1,2 respektive 1,0 procent.

Tjänstehandeln

Tjänsteexporten minskade med 14 procent och tjänsteimporten med 11 procent. Värdet på tjänsteexporten uppgick till 632 miljarder och tjänsteimporten till 629 miljarder, vilket gav ett positivt tjänstehandelsnetto på 3,4 miljarder kronor. Det var posten Resor som allra mest bidrog till den negativa utvecklingen, både vad gäller exporten och importen.

Export efter handelspartner

Tjänsteexporten till EU utgjorde 52 procent av den totala tjänsteexporten. USA, Storbritannien och Norge var de tre största mottagarna.

Import efter handelspartner

Tjänsteimporten från EU utgjorde 65 procent av total tjänsteimport. USA, Storbritannien och Tyskland var de största enskilda leverantörsländerna.

Direktinvesteringar

Utflödet av svenska direktinvesteringar i utlandet ökade från 147 till 286 miljarder kronor. Inflödet av utländska direktinvesteringar i Sverige ökade från 96 till 240 miljarder kronor.

Direktinvesteringstillgångar

Vid utgången av 2020 uppgick de svenskägda direktinvesteringstillgångarna i utlandet till knappt 3 800 miljarder, en minskning med 0,5 procent jämfört med vid årets början. De utländska direktinvesteringstillgångarna i Sverige uppgick till knappt 3 340 miljarder, vilket är en ökning med 5,5 procent.