Sveriges handel sjönk kraftigt första halvåret i år jämfört med motsvarande period 2019, för både varor och tjänster. Under april och maj tappade varuexporten och varuimporten 15–25 procent jämfört med motsvarande månader 2019. Utvecklingen under juni och juli var något mindre dyster men uppvisade fortfarande en starkt negativ utveckling.

Sammanfattning ur rapporten

Vårdprodukter

Statistik över handel med vårdprodukter visar att import av personlig skyddsutrustning från tredje land ökade kraftigt, medan importen från EU var oförändrad jämfört med första halvåret 2019. Såväl export som import av läkemedel ökade också kraftigt.

Bytesbalansen

Bytesbalansen visade ett överskott på 139 miljarder kronor, motsvarade 5,6 procent av BNP. Detta var en ökning jämfört med första halvåret 2019 då bytesbalansen motsvarade 3,8 procent av BNP och ett högt värde sett över en tioårsperiod.

Handelsutvecklingen

Enligt statistik från betalningsbalansen minskade den samlade exporten av varor och tjänster med 1,6 procent jämfört med första halvåret 2019. Importen av varor och tjänster minskade med 5,6 procent. Enligt primärstatistiken för varuhandel minskade varuexporten med 4,0 procent i volym och 6,6 procent i värde. Varuimporten minskade med 7,1 procent mätt i volym och med 9,8 procent i värde. Värdet av Sveriges varuexport uppgick första halvåret 2020 till 718 miljarder kronor och varuimporten till 676 miljarder kronor. Handelsnettot var därmed positivt och uppgick till 42 miljarder, vilket kan jämföras med ett handelsnetto på 19 miljarder första halvåret 2019.

Export efter handelspartner

Europa som helhet tog emot 71 procent av Sveriges totala varuexport. EU28:s värdeandel uppgick till 56 procent. Exporten ökade till Asien (8,4 procent). Till övriga regioner minskade exporten. Störst var  exportminskningen till Oceanien m.fl. (-19 procent), följt av EU (-10 procent), Afrika (-9,5 procent), Övriga Europa (5,5 procent) och Amerika (-1,9 procent).

Import efter handelspartner

84 procent av Sveriges import kommer från Europa och 71 procent från EU. Importen minskade från samtliga regioner utom Amerika, varifrån den ökade marginellt (0,3 procent). Importminskningen var störst från Afrika (-61 procent), följt av Oceanien m.fl. (-12 procent), EU (-9,3 procent) och Asien (-7,9 procent).

Export efter varugrupp

Utvecklingen varierade betydligt mellan varuområden. Exporten av Kemivaror ökade med tvåsiffriga belopp, både i värde och i volym. Läkemedel svarade för en betydande del av denna ökning. Den största nedgången i värde skedde för Energivaror. I volym var det Verkstadsvaror som minskade mest.

Import efter varugrupp

Värdeminskningen om 9,8 procent drevs huvudsakligen av Energivaror och Mineralvaror, dvs. dessa varugrupper gav störst bidrag till värdeförändringen. På volymsidan bidrog Mineralvaror och Verkstadsvaror mest till importminskningen.

Tjänstehandeln

Tjänstehandeln minskade med 7,4 procent medan tjänsteimporten minskade
med 8,5 procent jämfört med första halvåret 2019. Värdet på  tjänsteexporten uppgick första halvåret 2020 till 312 miljarder och tjänsteimporten till 315 miljarder. Tjänsteexporten dominerades av sektorerna Övriga affärstjänster, Tele- data och informationstjänster,
Transporter samt Nyttjande av immateriella rättigheter.

Export efter handelspartner

Tjänsteexporten till EU minskade första halvåret 2020 med 8,2 procent och utgjorde 52 procent av Sveriges totala tjänsteexport. USA, Norge och Storbritannien var de länder som tog emot störst del av den svenska tjänsteexporten.

Import efter handelspartner

Tjänsteimporten från EU utgjorde 64 procent av total tjänsteimport. USA, Storbritannien och Tyskland var de största enskilda leverantörsländerna.
Direktinvesteringar

Utflödet av svenska direktinvesteringar i utlandet – ökade från 185 till 245 miljarder kronor. Inflödet av utländska direktinvesteringar i Sverige ökade från 131 till 192 miljarder kronor.

Direktinvesteringstillgångar

Vid utgången av första halvåret 2020 uppgick de svenskägda direktinvesteringstillgångarna i utlandet till drygt 3 830 miljarder. De  utländska direktinvesteringstillgångarna i Sverige uppgick till knappt 3 290 miljarder.