Varuimporten minskade tydligt under första kvartalet och de preliminära siffrorna för april månad visar en kraftig minskning av såväl exporten som importen. Läkemedelsexporten ökade med 35 procent jämfört med första kvartalet 2019 och importen från Kina minskade kraftigt under denna period.

Sammanfattning ur rapporten

Bytesbalansen

Bytesbalansen visade ett överskott på 81 miljarder kronor, motsvarade 6,5 procent av bnp. Detta var en ökning jämfört med första kvartalet 2019 då bytesbalansen motsvarade 5,1 procent av bnp och ett mycket högt värde sett över en tioårsperiod.

Handelsutvecklingen

Enligt statistik från betalningsbalansen ökade den samlade exporten av varor och tjänster med 3,2 procent jämfört med första kvartalet 2020.

Importen av varor och tjänster

Importen av varor och tjänster minskade med 1,3 procent. Enligt primärstatistiken för varuhandel ökade varuexporten med 3,9 procent i volym och 2,4 procent i värde. Varuimporten minskade med 2,1 procent mätt i volym och med 2,5 procent i värde. Värdet av Sveriges varuexport uppgick första kvartalet 2020 till drygt 390 miljarder kronor och  varuimporten till 361 miljarder kronor. Handelsnettot var därmed positivt och uppgick till 30 miljarder, vilket kan jämföras med ett handelsnetto på 11 miljarder första kvartalet 2019.

Export efter handelspartner

Europa som helhet tog emot 71 procent av Sveriges totala varuexport. EU:s värdeandel uppgick till 57 procent. Exporten ökade till Asien (20 procent), Amerika (7,0 procent) och Övriga Europa (1,4 procent) jämfört med första kvartalet 2019. Till övriga regioner minskade exporten. Störst var  exportminskningen till Afrika (-7,2 procent), följt av EU (-1,0 procent) och Oceanien m.fl. (6,6 procent).

Import efter handelspartner

85 procent av Sveriges import kommer från Europa och 71 procent från EU. Importen minskade från samtliga regioner utom Övriga Europa, varifrån den ökade med 6,9 procent. Importminskningen var störst från Oceanien m.fl.  (-40 procent), följt av Afrika (-39 procent), Asien (-10 procent), Amerika
(-2,2 procent) och EU (-2,1 procent).

Export efter varugrupp

Utvecklingen varierade kraftigt mellan varuområden. Exporten av Kemivaror ökade med tvåsiffriga belopp, både i värde och i volym. Läkemedel svarade för en betydande del av denna ökning. Den största nedgången skedde bland Energivaror.

Import efter varugrupp

Värdeminskningen om 2,5 procent drevs huvudsakligen av Energivaror och Mineralvaror, dvs. dessa varugrupper gav störst bidrag till värdeförändringen. På volymsidan bidrog Verkstadsvaror och Mineralvaror mest till  importminskningen.

Tjänstehandeln

Enligt primärstatistiken för tjänstehandeln ökade tjänsteexporten med 0,4 procent medan tjänsteimporten ökade med 0,5 procent jämfört med första kvartalet 2019. Värdet på tjänsteexporten uppgick första kvartalet 2020 till 164 miljarder och tjänsteimporten till 168 miljarder. Tjänsteexporten dominerades av sektorerna Övriga affärstjänster, Tele- data- och informationstjänster, Transporter samt Nyttjande av immateriella rättigheter.

Export efter handelspartner

Tjänsteexporten till EU minskade första kvartalet 2020 med 0,7 procent och utgjorde 52 procent av Sveriges totala tjänsteexport. USA, Norge och Storbritannien var de länder som tog emot störst del av den
svenska tjänsteexporten.