Exportminskningen drevs huvudsakligen av verkstadsvaror och mineralvaror som fallit både i värde och volym. I kontrast till detta har exporten av kemivaror, där bland annat läkemedel ingår, ökat påtagligt. Totalt minskade varuexporten med 7,3 procent i värde och 3,1 procent i volym. Varuimporten minskade med 10 procent i värde och 6,3 procent i volym. Importen föll från i stort sett alla länder på den inre marknaden.

Sammanfattning ur rapporten

Statistik över Sveriges handel med Storbritannien ger ingen entydig bild av eventuella handelseffekter av Storbritanniens utträde ur EU. De tullnivåer som kommer att gälla vid ett avtalslöst utträde har inte gett upphov till några förväntanseffekter på detaljerad varunivå. Direktinvesteringarna och tjänstehandeln mellan Sverige och Storbritannien har samtidigt vuxit förhållandevis snabbt de senaste åren.

Bytesbalansen visade de tre första kvartalen 2020 ett överskott på 211 miljarder kronor, motsvarade 5,8 procent av BNP. Detta var en ökning jämfört med samma period föregående år då bytesbalansen motsvarade 4,9 procent av BNP och ett högt värde sett över en tioårsperiod.

Handelsutvecklingen de första tre kvartalen 2020

Enligt statistik från betalningsbalansen minskade den samlade exporten av varor och tjänster med 9,1 procent jämfört med samma period föregående år. Importen av varor och tjänster minskade med 11 procent. Enligt utrikeshandeln med varor (primärstatistiken) minskade varuexporten med 3,1 procent i volym och 7,3 procent i värde. Varuimporten minskade med 6,3 procent mätt i volym och med 10 procent i värde. Värdet av Sveriges varuexport uppgick de första tre kvartalen 2020 till 1 051 miljarder kronor och varuimporten till 1 001 miljarder kronor. Handelsnettot var därmed positivt och uppgick till 50 miljarder, vilket kan jämföras med ett handelsnetto på 19 miljarder de tre första kvartalen 2019.

Export efter handelspartner

Europa som helhet tog emot 71 procent av Sveriges totala varuexport. EU28:s värdeandel uppgick till 57 procent. Exporten ökade till Asien (2,3 procent). Till övriga regioner minskade exporten. Störst var exportminskningen till Oceanien m.fl. (-22 procent), följt av EU (-9,6 procent), Afrika (-8,8 procent), Övriga Europa (7,0 procent) och Amerika (-2,9 procent).

Import efter handelspartner

84 procent av Sveriges import kommer från Europa och 71 procent från EU. Importen minskade från samtliga regioner. Importminskningen var störst från Afrika (-66 procent), följt av Oceanien m.fl. (-25 procent), Övriga Europa (-14 procent), Asien (-10 procent), EU (-8,4 procent) och Amerika (-5,8).

Export efter varugrupp

Utvecklingen varierade betydligt mellan  varuområden. Exporten av Kemivaror och Övriga varor ökade både i värde och i volym.  Skogsvaruexporten och Energivaror ökade i volym, men minskade i värde. Den kraftiga nedgången i värde för Energivaror avspeglar fallande energipriser. Verkstadsvaror minskade både i värde och volym.

Import efter varugrupp

Värdeminskningen om 10 procent drevs huvudsakligen av Energivaror och Mineralvaror, dvs. dessa varugrupper gav störst bidrag till värdeförändringen. På volymsidan bidrog Mineralvaror och Verkstadsvaror mest till importminskningen.

Tjänstehandeln

Enligt utrikeshandeln med tjänster minskade såväl exporten som importen med 12 procent jämfört med de tre första kvartalen 2019. Värdet på tjänsteexporten uppgick de tre första kvartalen 2020 till 454 miljarder och tjänsteimporten till 458 miljarder. Tjänsteexporten dominerades av sektorerna Övriga affärstjänster, Tele-, data och informationstjänster, Transporter samt Nyttjande av immateriella rättigheter.

Export efter handelspartner

Tjänsteexporten till EU minskade de tre första kvartalen 2020 med 14 procent och utgjorde 52 procent av Sveriges totala tjänsteexport. USA, Storbritannien och Norge var de länder som tog emot störst del av den svenska tjänsteexporten.

Import efter handelspartner

Tjänsteimporten från EU utgjorde 65 procent av total tjänsteimport. USA, Storbritannien och Tyskland var de största enskilda leverantörsländerna.

Direktinvesteringar

Utflödet av svenska direktinvesteringar i utlandet – ökade från 184 till 263 miljarder kronor. Inflödet av utländska direktinvesteringar i Sverige – ökade från 100 till 209
miljarder kronor.

Direktinvesteringstillgångar

Vid utgången av de tre första kvartalen 2020 uppgick de svenskägda direktinvesteringstillgångarna i utlandet till 3 975 miljarder. De utländska direktinvesteringstillgångarna i Sverige uppgick till 3 333 miljarder.