How to Strengthen Implementation of Sustainable Development Provisions in FTA

Den här rapporten redovisar möjliga verktyg som skulle kunna utveckla på vilket sätt parterna genomför och följer upp sina hållbarhetsåtaganden i EU:s frihandelsavtal.

I rapporten föreslås ett antal praktiska och enkelt applicerbara mekanismer som skulle kunna tas in i EU:s frihandelsavtal med syfte att stärka parternas genomförande av hållbarhetsåtaganden. De här mekanismerna svarar också upp mot viss kritik som har förts fram i debatten i hur frihandelsavtalens hållbarhetsåtaganden genomförs.