Europe fettered

Har handelshinder som införts i kölvattnet av finanskrisen påverkat Sveriges export? Enligt den här studien är svaret ja i relation till Kina, men nej i relation till USA och Japan. Handeln inom EU förefaller inte ha påverkats av handelshindrande eller handelssnedvridande åtgärder som införts sedan finanskrisen.

Sveriges exporttillväxt jämfört med Kinas hade enligt studien varit sex procentenheter högre utan de handelssnedvridande åtgärder som infördes mellan 2009 och 2014. När författarna istället jämför med Japans och USAs exportutveckling är uppskattningen att Sveriges exportutveckling hade varit ungefär densamma med och utan handelssnedvridande åtgärder. Spannet på återhållen export är således 0-6 procentenheter för Sveriges räkning.

Studien är beställd av Kommerskollegium och skriven av professor Simon Evenett och Dr. Johannes Fritz vid University of St. Gallen.