Sverige mindre beroende av handel med Ryssland

Om handel

Publicerad: 02 mar 2022

Sveriges handel med Ryssland utgör en allt mindre andel av Sveriges totala utrikeshandel. Det visar ny statistik över handelsutvecklingen 2021.

Under förra året importerade Sverige varor från Ryssland till ett sammanlagt värde av 21 miljarder kronor, vilket motsvarade 1,4 procent av Sveriges totala varuimport. Importen från Ryssland minskar. På tre år har Sveriges import från Ryssland halverats, 2018 importerade Sverige varor från Ryssland till ett värde av 48 miljarder kronor.

– Ryssland ses som en osäker handelspartner och många svenska företag har medvetet minskat sin handel med Ryssland de senaste åren. Händelseutvecklingen i Ukraina kommer med största sannolikhet innebära att företagen ytterligare minskar sin exponering mot Ryssland, säger Patrik Tingvall, chefsekonom på Kommerskollegium.

Det är framför allt importen av fossila bränslen, som till exempel råolja, som gör att Sveriges import från Ryssland sjunker. 2018 importerade Sverige rysk råolja till ett värde av drygt 28 miljarder kronor, jämfört med knappt 7 miljarder under 2021, en minskning med 76 procent. Samma kraftiga nedgång syns mätt i volym.

– Historisk sett har vi importerat en stor andel råolja från Ryssland, men nu köper Sverige större andel råolja från Norge. Även om vi sett den ryska andelen minska under flera år är det framför allt 2020 och 2021 vi ser en drastisk avtrappning, säger Petter Stålenheim, ämnesråd på Kommerskollegium.

Även Sveriges export till Ryssland utgjorde under förra året en liten del av Sveriges totala export. Under förra året exporterade Sverige varor till Ryssland till ett värde av 23 miljarder kronor, motsvarande 1,4 procent av Sveriges totala varuexport. De största varugrupperna som Sverige exporterar till Ryssland är kemivaror, som till exempel läkemedel, samt transportmedel, till exempel personbilar och lastbilar.

Sveriges utrikeshandel i siffror - Kommerskollegiums handelsstatistik

Kontakt övergripande

Patrik Tingvall
08-690 48 35
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se

Kontakt statistiken

Petter Stålenheim
08-690 48 49
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se