Förlängd ansökningstid för nya tullbefrielser för insatsvaror relaterade till covid-19

Importera & exportera

Corona

Publicerad: 15 apr 2020

Tillverkar ditt företag färdiga produkter som kan användas i hälso- och sjukvården i bekämpningen av covid-19? Fram till den 24 april 2020 går det att ansöka om nya tullbefrielser och tullkvoter för råvaror, halvfabrikat och komponenter som det inte finns tillräckligt av inom EU eller Turkiet.

Till följd av coronavirusets spridning har EU-kommissionen beslutat att förlänga tidsfristen för nya ansökningar om tullbefrielser och tullkvoter för vissa råvaror, halvfabrikat och komponenter som ska användas i tillverkningen av färdiga produkter i EU. Villkoret är att slutprodukterna ska användas i bekämpningen av covid-19 inom hälso- och sjukvården. Insatsvarorna får heller inte finnas tillgängliga i EU, eller inte tillverkas i tillräcklig mängd i EU eller Turkiet.

Företag kan fram till den 24 april 2020 ansöka om nya tullbefrielser och tullkvoter, som ska börja gälla den 1 januari 2021.

I ansökan måste det tydligt framgå kopplingen mellan de importerade insatsvarorna och deras avsedda användning i den slutliga produkten som ska användas i bekämpningen av covid-19.

De här villkoren behöver vara uppfyllda

 • Ansökan gäller en insatsvara till industrin för bekämpning av covid-19-utbrottet.
 • Identiska eller likvärdiga produkter eller ersättningsprodukter måste saknas helt eller delvis inom EU och Turkiet.
 • Ordinarie tull för varan ska beräknas uppgå till 15 000 euro eller mer per år. Företag kan räkna ihop sina tullar och ansöka tillsammans för att nå upp till tröskelvärdet.
 • Varan ska inte omfattas av ett ensamrättsavtal.

I de här fallen medges inte tullbefrielse eller tullkvot

 • Identiska eller likvärdiga produkter eller ersättningsprodukter tillverkas i tillräckliga mängder inom EU. Detta gäller även när det inte finns någon produktion i unionen och en åtgärd skulle kunna leda till snedvridning av konkurrensen mellan unionsföretagen i fråga om sådana färdiga produkter i vilka de berörda varorna ska införlivas eller produkter som tillhör en närstående sektor.
 • De berörda varorna är färdiga produkter som är avsedda för försäljning till slutkonsumenter utan ytterligare väsentlig behandling eller utan att utgöra en integrerad del av en större slutprodukt för vars funktion de är nödvändiga.
 • De importerade varorna omfattas av ett avtal om exklusiv handel som begränsar unionsimportörernas möjligheter att köpa dessa produkter från tillverkare utanför EU.
 • Varor handlas mellan närstående parter som har exklusiva immateriella rättigheter (till exempel handelsnamn, industriell formgivning och patent) till dessa varor.
 • Förmånen av åtgärden troligen inte kommer att överföras till de berörda förädlingsföretagen eller producenterna i unionen.
 • Andra särskilda förfaranden står till unionsproducenternas förfogande (till exempel aktiv förädling).
 • Den sökande kommer endast att använda varorna för handelsändamål. 
 • En tullbefrielse eller tullkvot står i strid med unionens politik på något annat område (till exempel andra förmånsordningar, frihandelsavtal, handelspolitiska skyddsåtgärder, kvantitativa begränsningar eller miljörestriktioner.

Mer information

Ansök om nya tullbefrielser och tullkvoter för insatsvaror 
(ansökningsblanketter, försäkran samt vägledning)

EU-kommissionens meddelande om autonoma tullbefrielser och tullkvoter

Kontakt

Maria Johem
08-690 48 54
fornamn.efternamn@kommerskollegium.se