Riksrevisionen har granskat Kommerskollegiums arbete med handelshinder

Importera & exportera

Publicerad: 26 mar 2020

Riksrevisionen har, mot bakgrund av de handelspolitiska målen, granskat om Kommerskollegium utgår från det samlade svenska ekonomiska intresset i sitt arbete med handelshinder gentemot företag.

Frågorna som ställs är om myndigheten effektivt inhämtar information om företags erfarenheter av handelshinder, hur informationen används när myndigheten stödjer företagen, samt om regeringens och myndighetens återrapportering ger den information som riksdagen efterfrågat på de här områdena.

Nu har Riksrevisionen publicerat granskningsrapporten.

– Vi välkomnar granskningsrapporten som pekar på vad vi kan göra för att öka vår effektivitet när det gäller vårt handelshinderarbete, säger vikarierande generaldirektör Pernilla Trägårdh.

– Riksrevisionens granskningar av statliga myndigheters effektivitet bidrar till att stärka insynen i myndigheterna och till att säkerställa en god resursanvändning. Kommerskollegium kommer nu att diskutera rekommendationerna med Utrikesdepartementet.

Riksrevisionens rapport

Kommerskollegiums arbete mot handelshinder – informationsinhämtningens avgörande betydelse