Lämna synpunkter på tullkvoterna för stålimport senast den 1 juni

Importera & exportera

Publicerad: 17 maj 2019

Påverkas ditt företag av EU:s tullkvoter på importerat stål? Passa på och tala om det för EU-kommissionen, som nu ser över skyddsåtgärderna. Lämna synpunkter direkt till kommissionen senast 1 juni 2019.

EU-kommissionen ska se över de skyddsåtgärder i form av tullkvoter på stål som infördes i januari 2019 och vill ta del av företagens synpunkter på åtgärderna.

– Vi ser att många kvoter har tagit slut eller är på väg att ta slut så översynen ger en möjlighet för berörda företag att framföra sina synpunkter till kommissionen, säger Johanna Weibull vid Kommerskollegium.

Tullkvoterna ska ses över minst en gång om året

Den 31 januari 2019 införde kommissionen skyddsåtgärder för import av ett antal stålprodukter till EU. Skyddsåtgärderna löper i tre år och består av tullkvoter som sätter ett tak för hur mycket av en viss produkt som kan importeras till EU utan att drabbas av en skyddstull på 25 procent. Kommissionen sade samtidigt att de skulle se över åtgärderna minst en gång om året. Detta är den första översynen som görs sedan åtgärderna infördes.

Översynen omfattar bland annat nivån på vissa kvoter, tilldelningen av kvoter samt listan med utvecklingsländer som är undantagna från skyddsåtgärderna. Kommissionen tar även emot synpunkter på andra aspekter som kan ha förändrats sedan åtgärderna infördes.

Mer information

Handelskonflikten mellan USA och EU

Tiden för att lämna synpunkter har gått ut.