Bilaterala och regionala projekt

Möte representanter Sverige och Liberia

Våra samarbetsprojekt syftar till att stärka statliga institutioner som arbetar med handelsfrågor genom långsiktigt institutionellt samarbete. Behoven i de länder som vi arbetar med är utgångspunkten för insatserna. Inriktningen följer också regeringens styrinstrument på området, såsom riktlinjer och samarbetsstrategier.

Namibia

I början av 2022 inledde Kommerskollegium ett samarbete med Namibias handelsdepartement och standardiseringsorgan. Samarbetet med de namibiska institutionerna är en del av ett större EU-Twinningprojekt som vi genomför ihop med Swedac, Svenska institutet för standarder (SIS), och motsvarande tyska myndigheter. Projektet omfattar hela Namibias kvalitetsinfrastruktur och syftar till att öka landets deltagande i internationell handel.

Kommerskollegiums roll är att bidra till att stärka det namibiska standardiseringsorganets och handelsdepartementets kapacitet att följa WTO:s avtal om tekniska handelshinder. För att uppnå detta mål utbildar vi bland annat regelgivare och branschorganisationer om tekniska handelshinder och arrangerar studiebesök på WTO:s kommittémöte om tekniska handelshinder i Genevé för våra samarbetspartners. Projektet pågår i två år och avslutas i januari 2024.

Zambia

Kommerskollegium och Handels- och industriministeriet i Zambia (Ministry of Commerce Trade and Industry, MCTI) lanserade i maj 2022 ett långsiktigt samarbetsprojekt. Syftet med projektet är att främja Zambias deltagande i den globala världshandeln. Projektet ska bidra till att stärka ministeriets kapacitet inom internationell handel och handelspolitik. Konkret handlar det om att säkerställa att Zambias tekniska regler för produkter är inte strider mot WTOs avtal om tekniska handelshinder och inte heller mot regionala handelsavtal. Det handlar också om att reducera mängden onödiga tekniska handelshinder och analysera andra länders tekniska regler för att Zambia ska kunna tillvarata sina nationella intressen.

Kommerskollegiums roll är att bidra med kunskap och erfarenhet kopplat till arbetet med tekniska handelshinder genom att utbilda regelgivare och branschorganisationer och ta fram riktlinjer och nya arbetsmetoder för ministeriet och föreskrivande myndigheter. En central del är att säkerställa att förändringarna håller över tid. Vi har sedan starten av projektet en långtidsrådgivare utstationerad i Lusaka. Projektet pågår i fyra år, och beräknas avslutas 2026.

Projektet  i Zambia bygger vidare på Kommerskollegiums tidigare samarbete med fyra universitet i Zambia.