Internationellt utvecklingssamarbete inom handelsområdet

Kommerskollegiums internationella utvecklingssamarbete syftar till att skapa goda förutsättningar för utvecklingsländer att delta i internationell handel och bidra till hållbar utveckling. Vi arbetar med utvecklingssamarbete på flera olika sätt: genom bilaterala och regionala projekt, utbildningen Trade Academy och kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden.

En öppen, transparent och regelbaserad världshandel är en viktig del i arbetet för en hållbar utveckling och för att bekämpa fattigdom. För att handel ska kunna bidra till en hållbar utveckling är det centralt att intressenter som näringsliv och civilsamhälle kan bidra till att utforma politiken.

Utvecklingssamarbetet inriktar sig på kapacitetsutveckling gentemot både offentliga aktörer som handelsministerier men också mot export- och branschorganisationer samt med information till företag.

FN:s agenda 2030 är en viktig utgångspunkt för utvecklingssamarbetet, liksom OECD:s riktlinjer för vilka länder som är berättigade till bistånd. Kommerskollegium följer också svensk biståndspolicy och de långsiktiga samarbetena riktar sig därför främst mot länder och regioner som är prioriterade inom svenskt utvecklingssamarbete.