EU tar fram nytt regelverk för tullförmåner för utvecklingsländer (GSP)

EU-kommissionen ska ta fram en ny förordning som reglerar tullförmåner till utvecklingsländer. I arbetet med detta bjuder de in medborgare och berörda aktörer att skicka in synpunkter och förslag, senast den 3 juni 2020.

EU-kommissionen vill få in underlag inför det att de lägger fram ett förslag till ny förordning om tullförmåner för utvecklingsländer, den så kallade GSP-förordningen (Generalised Scheme of Preferences), för Europaparlamentet och Rådet.

Den nuvarande EU-förordningen om det allmänna förmånssystemet trädde i kraft 2014 och upphör att gälla den 31 december 2023: Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 978/2012).

GSP är ett regelverk som omfattar tullförmåner för utvecklingsländer. Systemet ger utvecklingsländer möjlighet att få så kallade allmänna preferenser, antingen genom tullfrihet eller tullnedsättning, när de exporterar varor till EU. De allmänna preferenserna består av tre typer av  förmåner:

  • Ett bas-GSP
  • En stimulansordning för länder med god samhällsstyrning och hållbar utveckling (GSP+)
  • Tullfrihet för de minst utvecklade länderna (MUL) för allt utom vapen och ammunition (Everything But Arms, EBA).

För konkurrenskraftiga utvecklingsländer kan tullförmånerna i enskilda varusektorer upphävas och utvecklingsländer kan uteslutas helt. Förmånerna kan också tillfälligt upphävas för länder som inte lever upp till grundläggande krav på mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Ett exempel på detta är kommissionens förslag om att delvis stoppa tullförmånerna till Kambodja. Om inte Europaparlamentet och Rådet invänder mot beslutet kommer detta beslut att träda i kraft den 12 augusti 2020.

EU-kommissionens enkät