Sanktioner relaterade till Krim och Sevastopol

Stats- och regeringscheferna i EU har kraftfullt och vid upprepade tillfällen fördömt Rysslands oprovocerade kränkning av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Mot bakgrund av Rysslands agerande har EU infört restriktioner i olika omgångar.

Bakgrund enligt EU-förordning

Stats- och regeringscheferna i EU har kraftfullt och vid upprepade tillfällen fördömt Rysslands oprovocerade kränkning av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. De har uppmanat att de väpnade styrkorna genast ska dras tillbaka. EU anser även att det beslut som fattats av Autonoma republiken Krims högsta råd att hålla en folkomröstning om territoriets framtida status är olaglig då den strider mot Ukrainas konstitution och EU har inte erkänt Rysslands annektering av Krim eller staden Sevastopol.

Mot bakgrund av Rysslands agerande har EU infört restriktioner i olika omgångar. Först i form av frysningar av tillgångar och från och med den 25 juni 2014 blev det förbjudet att importera varor från Krim och Sevastopol till EU. Den 31 juli trädde restriktioner i kraft avseende export av vissa varor och tjänster och den 19 december 2014 utökades restriktionerna ytterligare, bland annat genom förbud mot alla utländska investeringar.

Restriktionernas omfattning

Frysning av tillgångar
Ett antal personer, företag och institutioner har fått sina tillgångar frysta enligt EU-förordning nr. 269/2014. Sanktionslistan har därefter utökats vid ett flertal tillfällen.

Det finns vissa möjligheter att ansöka om undantag från frysning, se nedan.

Import- och exportrestriktioner
Den 23 juni 2014 beslutade EU om restriktioner för import till unionen av varor med ursprung i Krim eller Sevastopol med anledning av den olagliga annekteringen, se förordning (EU) nr. 692/2014. Det blev även förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiella tjänster eller försäkringar i samband med import av sådana varor.

Den 31 juli 2014 trädde restriktioner i kraft avseende export av varor och tjänster inom infrastrukturområdena transport, telekommunikation, energi och exploatering av olja, gas, och mineraltillgångar till personer eller företag i Krim och Sevastopol eller för användning där. Restriktioner avseende investeringar på finansmarknaden infördes också i form av förbud för beviljande av lån, förvärv och utvidgning av ägarintresse i företag etablerade på Krim som ägnar sig åt utvinning av olje-, gas- eller mineralresurser. Läs mer i EU-förordning (EU) nr. 825/2014.

Den 19 december 2014 utökades restriktionerna genom att det infördes förbud mot alla utländska investeringar i Krim och Sevastopol. Även förbud mot tjänster med anknytning till exempelvis turismverksamhet infördes samtidigt som restriktionerna inom transport, telekommunikation, energi och exploatering av olja, gas och mineralresurser utvidgades, se EU-förordning (EU) nr. 1351/2014. För att minimera effekterna för ekonomiska aktörer och civilbefolkning har undantag och övergångsperioder föreskrivits - se nedan.

Kommerskollegiums uppdrag

1. Frigörande av frysta tillgångar

Kommerskollegium har möjlighet att bevilja tillstånd i form av undantag från frysningar av tillgångar för juridiska personer enligt EU-förordning 269/2014 avseende:

  • Artiklarna 4.1.a-b) för att kunna tillgodose kostnader som är nödvändiga för att täcka grundläggande behov och betalning av rimliga arvoden eller ersättning av utgifter för juridiska tjänster.
  • Artikel 4.1.d) för att kunna täcka nödvändiga extraordinära utgifter.
  • Artikel 5 som ger möjlighet att under vissa omständigheter frigöra medel som är föremål för ett skiljedomsbeslut, ett rättsligt eller administrativt beslut.
  • Artikel 6 som anger möjlighet till undantag för avtal eller förpliktelse som uppkommit innan mottagaren blivit listad.

Här kan du ladda ned en blankett för att ansöka om frigörande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser: Blankett för ansökan om frigörande av frysta tillgångar.

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till registrator@kommerskollegium.se.

Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

2. Undantag från exportrestriktioner

Artikel 2a.3 - Anmälan om verksamhet,
Under vissa förutsättningar enligt EU-förordning nr. 1351/2014 finns möjlighet att fullgöra avtal som tecknats före den 20 december 2014 förutsatt att en anmälan/underrättelse sker till Kommerskollegium.

- Artikel 2a.3 avseende förvärv eller utveckling av ägarintressen i fast egendom, tillhandahållande av finansiering och investeringstjänster mm.

Observera att anmälan måste ske fem arbetsdagar i förväg.

Övriga övergångsperioder som regleras i artiklarna 2b-d upphörde den 21 mars 2015.

Artikel 2e - Ansökan om undantag anmälan/meddelande vid konsekvenser för hälsa och säkerhet eller för miljön
Ett annat undantag från de exportrestriktioner som infördes den 19 december regleras i artikel 2e.

Kommerskollegium kan bevilja tillstånd i samband med verksamheter, varor och teknik som anges i artiklarna 2a.1 och 2b under förutsättning att de:

a) är nödvändiga för officiella ändamål vid konsulära beskickningar eller internationella organisationer som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt,
b) har samband med projekt som uteslutande är till stöd för sjukhus, eller andra offentliga vårdinrättningar, eller
c) är anordningar eller utrustning för medicinskt bruk.

Kommerskollegium får också bevilja tillstånd för verksamheter som avses i artikel 2a.1 och 2b.2, för varor och teknik som avses i artikel 2b.1 och för de tjänster som avses i artikel 2c om det är nödvändigt för att i ett brådskande läge (urgent prevention) förhindra eller dämpa effekterna av en händelse som sannolikt kommer att ha allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet, inbegripet befintlig infrastrukturs säkerhet, eller för miljön.

Artikel 2e.3 möjliggör även att meddela i efterhand - senast fem dagar efter - såvida en situation enligt ovan omfattar "vederbörligen motiverade brådskande fall" (duly justified cases of emergency).

Formulär för punkt 2:
Ansökan om undantag vid konsekvenser för hälsa, säkerhet och miljö (kan användas även för Ukraina – Krim och Sevastopol – ange destination tydligt)

Här kan du ladda ned en blankett för anmälan enligt förordningen: Blankett för anmälan.

Ansökan/anmälan ska undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till: regist...@kommerskollegium.se

Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

Dokument

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Kontakta mig!

Magnus Andersson

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär