Sanktioner mot Sudan

Utbredda brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt föranledde det internationella samfundet att införa sanktioner mot Sudan 2004 i form av ett vapenembargo. Året efter utökades sanktionerna mot personer som bland annat hindrade fredsprocessen och kränkte internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter.

Sanktionerna har sedan genomförts genom EU-förordningar. Förordning (EU) nr. 747/2014 innebär bl.a. att ett antal utpekade personer och enheter har fått sina tillgångar och ekonomiska resurser frysta. Även tillgångar och ekonomiska resurser som kontrolleras, direkt eller indirekt, av listade personer och enheter har frysts. Vidare är det förbjudet att, direkt eller indirekt, ställa tillgångar eller ekonomiska resurser till förfogande för dessa personer och enheter. I dagsläget är inga juridiska personers tillgångar frysta.

Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) är behörig myndighet för de vapenrelaterade sanktionerna mot Sudan.

Kommerskollegiums uppdrag

Kommerskollegium är behörig myndighet för delar av förordning (EU) nr. 747/2014. Uppdraget rör de juridiska personer, enheter och organ som omfattas av artikel 5 i förordningen.

Kommerskollegium kan ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga enligt artiklarna 6.1.a).i). och ii). samt 6.2 och 7 i förordningen. Detta under förutsättning att tillgångarna/penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är:

  • nödvändiga för att täcka grundläggande behov inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster (artikel 6.1.a).i))
  • endast är avsedda för betalning av rimliga arvoden eller ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster (artikel 6.1.a).ii)),
  • nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader (artikel 6.2), eller
  • föremål för beslut om kvarstad inom ramen för ett rättsligt eller administrativt förfarande eller ett skiljedomsförfarande, vilket fattades före enheten/organet listades, eller är föremål för dom eller skiljedom som meddelas före den dagen (enligt villkor uppräknade i artikel 7).

För undantagsgrunderna ”grundläggande behov” samt ”rimliga arvorden eller ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster” krävs, dessutom, att FN:s sanktionskommitté inte har någon invändning mot att tillstånd meddelas. För att undantag ska beviljas på grund av ”extraordinära kostnader” krävs godkännande från FN:s sanktionskommitté.

Ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Här kan du ladda ned en blankett för att ansöka om frigörande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser: Blankett för ansökan om frigörande av frysta tillgångar.

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till regi...@kommerskollegium.se.

Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

Dokument

Ställ en fråga om sanktioner

Har du en fråga eller behöver hjälp? Kontakta mig!

Magnus Andersson

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär