Sanktioner mot Nicaragua

EU har infört sanktioner mot ett antal personer och organisationer i Nicaragua, bland annat genom att frysa deras pengar och ekonomiska resurser. I vissa fall kan undantag från frysningar göras. Kommerskollegium beslutar om undantag när det gäller organisationer och Försäkringskassan när det gäller privatpersoner. På den här sidan får du reda på vilka villkor som gäller och hur du ansöker.

Påverkar EU:s sanktioner dig?

På EU:s hemsida EU Sanctions Map finner du den senaste informationen om sanktionerna, rättsakterna som reglerar åtgärderna och vilka personer och organisationer som omfattas av frysningar. Observera att frysningar också omfattar organisationer som på olika sätt kontrolleras av dessa personer och organisationer.

EU Sanctions Map

En förteckning över vilka organisationer och personer som fått sina penningmedel eller ekonomiska resurser frysta finns i bilaga I till förordning 2019/1716.

Kommerskollegium kan besluta om frigörande av frysta tillgångar för organisationer

Inga pengar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för någon fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilaga I till förordning 2019/1716.

Andra svenska myndigheter som ansvarar för sanktioner

Om ditt ärende gäller en privatpersons frysta pengar eller andra ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

Vill du veta vilka andra myndigheter som hanterar övriga sanktionsåtgärder, gå till regeringens webbplats.


Kommerskollegium kan besluta om frigörande av frysta tillgångar för organisationer. De grunder som då kan vara aktuella är:

  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka grundläggande behov för organisationen såsom amorteringar, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster.
  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är avsedda för betalning av juridiska tjänster.
  • Pengar eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter.
  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är avsedda för en diplomatisk/konsulär beskicknings eller internationell organisations officiella ändamål.


Kommerskollegium kan också bevilja undantag från frysning om följande villkor är uppfyllda:

  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för vissa fall av skiljeavgöranden.
  • Pengarna eller de ekonomiska resurserna kommer att användas enbart för att tillgodose vissa anspråk mot organisationen.
  • Beslutet inte gynnar någon av de personer eller organisationer som förtecknas i bilaga I till förordning 2019/1716.
  • Ett erkännande av ett beslut från en annan medlemsstat i EU till grund för Kommerskollegiums beslut inte står i strid med grunderna för rättsordningen i Sverige i det fall beslutet ovan meddelats av en myndighet i en annan medlemsstat i EU.

Vidare får Kommerskollegium bevilja undantag om den frysta organisationen är skyldig att göra en betalning till en person eller organisation under vissa omständigheter. Det krävs då att Kommerskollegium kan fastställa att:

  • Pengar eller de ekonomiska resurserna ska användas för en betalning som görs av en person eller organisation som är föremål för frysning.
  • Betalningen inte sker till en person eller organisation som är föremål för frysning.


Slutligen får Kommerskollegium bevilja undantag från frysning av pengar och ekonomiska resurser för organisationer om det finns humanitära skäl, exempelvis för att underlätta tillhandahållande av bistånd eller för evakueringar från Nicaragua.

Så ansöker du

Fyll i blanketten: Ansökan om frigörande av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser som kontrolleras av organisationer

Skicka den till registrator@kommerskollegium.se.

Vill du ansöka om undantag från någon av sanktionerna?

Kontakta mig så berättar jag hur du går tillväga.

Magnus Andersson

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär