Internationella sanktioner

Kommerskollegium har ansvar för två typer av sanktioner som utlysts av FN eller EU. Det gäller handelsrestriktioner och finansiella restriktioner.

FN:s säkerhetsråd kan enligt FN-stadgans kapitel VII besluta om sanktioner genom resolutioner i syfte att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Alla FN-medlemmar måste följa resolutionerna. I Sverige genomförs de genom EU-rättsliga rådsbeslut och förordningar. EU kan även inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) besluta självständigt om sanktioner (restriktiva åtgärder).

Kommerskollegiums roll

Vad innebär de två typerna av sanktioner som Kommerskollegium i huvudsak arbetar med? 

  • Handelsrestriktioner är partiella handelsembargon, det vill säga restriktiva åtgärder gällande export och import av vissa uppräknade varor. Restriktionerna kan även gälla tjänster. Till Kommerskollegiums uppdrag hör bland annat att handlägga och besluta om ansökningar om exporttillstånd och att ta emot anmälningar när så krävs i sanktionsförordningarna.
  • Finansiella restriktioner omfattar bland annat frysning av tillgångar och andra ekonomiska resurser, restriktioner på finansiella transaktioner och investeringsrestriktioner. Till Kommerskollegium uppdrag hör bland annat att handlägga och besluta om ansökningar om undantag från frysning för juridiska personer på de villkor som uppräknas i sanktionsförordningarna.