Internationella sanktioner

Kommerskollegium ansvarar för två typer av sanktioner som utlysts av FN eller EU. Det gäller handelssanktioner och finansiella sanktioner. I vissa fall kan undantag från sanktioner göras och i vissa fall kan du ansöka om detta hos Kommerskollegium.

Sanktioner kan vara riktade mot ett specifikt land, men de kan också införas horisontellt, till exempel med anledning av cyberattacker, användning av kemiska vapen eller brott mot mänskliga rättigheter.

Det finns olika typer av sanktioner och nationellt ansvarar olika myndigheter för dem, till exempel genom att handlägga ansökningar om undantag från sanktioner eller ta emot anmälningar. Kommerskollegium arbetar i huvudsak med två sanktioner: handelssanktioner och finansiella sanktioner.

Handelssanktioner innebär att restriktiva åtgärder för export och import av vissa varor eller tjänster införs.

Finansiella sanktioner omfattar bland annat frysning av tillgångar och andra ekonomiska resurser för privatpersoner, organisationer eller juridiska personer. Det kan också handla om restriktioner på finansiella transaktioner och investeringar.

Det här kan ditt företag få hjälp med av Kommerskollegium

I vissa fall kan undantag från sanktioner göras. Villkoren för detta finns uttryckta i de EU-förordningar som reglerar sanktionerna.

Om du vill ansöka om undantag från sanktionerna så gör du det hos Kommerskollegium när det gäller

  • exporttillstånd eller anmälning av export
  • undantag från frysning för juridiska personer.

Information om vilka villkor som gäller och hur du ansöker om exporttillstånd eller anmäler en export finns i vänstermenyn respektive hamburgarmenyn.

Sverige följer FN:s och EU:s sanktioner

För att upprätthålla internationell fred och säkerhet kan FN:s säkerhetsråd genom resolutioner besluta om sanktioner. Alla FN-medlemmar måste följa resolutionerna. I Sverige genomförs resolutionerna genom EU-rättsliga rådsbeslut och förordningar. EU kan även inom ramen för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp) besluta självständigt om sanktioner (restriktiva åtgärder).