Konflikten om USA:s ståltullar – detta har hänt

Från Trumps beslut till EU:s skyddsåtgärder

April 2017 – Handelsdepartementet och Försvarsdepartementet i USA får president Trumps uppdrag att utreda om stål och aluminium importeras ”i en sådan mängd och under sådana omständigheter att det hotar nationell säkerhet”.

16 februari 2018 – Handelsdepartementet i USA rekommenderar den amerikanska regeringen att införa kvoter eller skyddstullar för såväl stål som aluminium.

1 mars 2018 – President Trump aviserar att han har för avsikt att införa globala tullar på 25 procent för all stålimport och 10 procent på aluminiumimporten från alla länder.

8 mars 2018 – President Trump fattar det formella beslutet att införa en tull på 25 procent på nästan all stålimport och 10 procent tull på importen av aluminium. Tullen gäller för import från alla länder.

22 mars  2018 – USA:s president beslutar om att tillfälligt undanta EU, Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Mexiko och Sydkorea från USA:s tullar på stål och aluminium. Undantaget gällde till 1 maj.

23 mars 2018 – USA:s tullar, 25 procent på stål och 10 procent på aluminium, träder i kraft.

30 april 2018­ – De tillfälliga undantag som gäller för bland annat EU och som skulle upphöra den 1 maj 2018 förlängdes till och med den 31 maj 2018.

12 maj 2018 - EU inför krav på licens för att importera vissa aluminiumvaror från länder utanför EU.

31 maj 2018 - Argentina, Australien och Brasilien får fortsatt undantag.

1 juni 2018 - USA:s 25-procentiga tullar på stål och 10 procent tull på aluminium träder i kraft mot EU, Kanada och Mexiko.

22 juni 2018 - EU:s motåtgärder mot USA träder i kraft med höjda tullar på 25 procent på ett stort antal produkter från USA.

1 juli 2018 - Kanada inför motåtgärder som svar på USA:s stål- och aluminiumtullar.

19 juli 2018 - EU inför provisoriska skyddsåtgärder för stål, gäller 200 dagar och riktar sig mot alla länder utanför EU. Norge, Island och Liechtenstein samt viss import från utvecklingsländer undantagna.

25 oktober 2018 - Kanada inför provisoriska skyddsåtgärder för stål som gäller i 200 dagar. USA, Israel, Chile och delvis Mexiko är undantagna. I stort sett all u-landsimport är också undantagen.

2 februari 2019 - EU inför definitiva skyddsåtgärder för stål. Åtgärden riktar sig mot alla länder utanför EU - Norge, Island och Liechtenstein samt viss import från utvecklingsländer undantagna.

1 oktober 2019 - Första översynen av EU:s skyddsåtgärder för stål. Den årliga utökningen av kvotstorleken begränsas till 3 procent. Slutanvändningskrav införs för varor avsedda för fordonsindustrin. Vissa globala kvoter begränsas.

8 februari 2020 – USA utökar antalet stål- och aluminiumprodukter som får 25 respektive 10 procents tilläggstull.

1 juli 2020 – Ändringarna i stålkvoterna, föranledda av EU:s andra översyn av skyddsåtgärderna för stål, träder i kraft. Det innebär bland annat att landspecifika kvoter fördelas per kvartal istället för årsvis.

1 januari 2021 – Ändringar i stålkvoterna till följd av att Storbritannien inte längre är en del av EU:s tullområde. Den nya ändringen innebär att Storbritannien har tilldelats specifika tullkvoter för vissa produkter. Om företag inte ansöker om tullkvot vid import eller om tullkvoten har tagit slut blir det  en tilläggstull på 25 procent.

28 maj 2021 – EU beslutar att tillfälligt upphäva den utökning av motåtgärder på amerikanska varor som skulle trätt i kraft den 1 juni 2021. Om EU och USA inte kommer överens om en lösning på tvisten gällande USA:s stål och aluminiumtullar så kommer utökningen träda i kraft 1 december 2021.

1 juli 2021 – Skyddsåtgärderna på stål förlängs tre år till och med 30 juni 2024. Kvotsystemet kvarstår och kvotmängderna utökas med 3 procent.