Konflikten om ståltullar mellan EU och USA – detta har hänt

Här kan du få en överblick över händelseförloppet i EU:s och USA:s konflikt om stål- och aluminiumtullar.

1 januari 2022 – EU:s motåtgärder på import av amerikanska varor pausas till och med 31 december 2023 samtidigt som USA inför ett tullkvotssystem på import av stål och aluminium från EU.

1 juli 2021 – Skyddsåtgärderna på stål förlängs tre år till och med 30 juni 2024. Kvotsystemet kvarstår och kvotmängderna utökas med 3 procent.

28 maj 2021 – EU beslutar att tillfälligt upphäva den utökning av motåtgärder på amerikanska varor som skulle trätt i kraft den 1 juni 2021. Om EU och USA inte kommer överens om en lösning på tvisten om USA:s stål- och aluminiumtullar så kommer utökningen träda i kraft 1 december 2021.

1 januari 2021 – Ändringar i stålkvoterna till följd av att Storbritannien inte längre är en del av EU:s tullområde. Ändringen innebär att Storbritannien tilldelas specifika tullkvoter för vissa produkter. Företag som inte ansöker om tullkvot vid import, eller om tullkvoten har tagit slut, får betala en tilläggstull på 25 procent.

1 juli 2020 – Ändringarna i stålkvoterna, föranledda av EU:s andra översyn av skyddsåtgärderna för stål, träder i kraft. Det innebär bland annat att landspecifika kvoter fördelas per kvartal istället för årsvis.

8 februari 2020 – USA utökar antalet stål- och aluminiumprodukter som får 25 respektive 10 procents tilläggstull.

1 oktober 2019 - Första översynen av EU:s skyddsåtgärder för stål. Den årliga utökningen av kvotstorleken begränsas till 3 procent. Slutanvändningskrav införs för varor avsedda för fordonsindustrin. Vissa globala kvoter begränsas.

2 februari 2019 - EU inför definitiva skyddsåtgärder för stål. Åtgärden riktar sig mot alla länder utanför EU - Norge, Island och Liechtenstein samt viss import från utvecklingsländer undantagna.

19 juli 2018 - EU inför provisoriska skyddsåtgärder för stål, gäller 200 dagar och riktar sig mot alla länder utanför EU. Norge, Island och Liechtenstein samt viss import från utvecklingsländer undantagna.

22 juni 2018 - EU:s motåtgärder mot USA träder i kraft med höjda tullar på 25 procent på ett stort antal produkter från USA.

1 juni 2018 - USA:s 25-procentiga tullar på stål och 10 procent tull på aluminium träder i kraft mot EU.

12 maj 2018 - EU inför krav på licens för att importera vissa aluminiumvaror från länder utanför EU.

23 mars 2018 – USA:s tullar, 25 procent på stål och 10 procent på aluminium, träder i kraft, EU är undantaget.

8 mars 2018 – USA fattar beslutet att införa en tull på 25 procent på nästan all stålimport och 10 procent på importen av aluminium. Tullen gäller för import från alla länder.

April 2017 – Handelsdepartementet och Försvarsdepartementet i USA får i uppdrag att utreda om stål och aluminium importeras ”i en sådan mängd och under sådana omständigheter att det hotar nationell säkerhet”.