Så fungerar de nationella och globala kvoterna på stål

Landspecifik eller global kvot? För företaget är det viktigt att hålla reda på de olika kvoterna utifrån varans ursprung. Här förklarar vi hur kvotsystemet för import av stål fungerar när stålprodukterna kommer från länder utanför EU:s inre marknad.

EU:s definitiva skyddsåtgärderna på stål från den 2 februari 2019 bygger på ett kvotsystem. Det har flera typer av kvoter beorende på varans ursprung. Det finns globala och landspecifika kvoter, Samma produkt kan därmed ha flera kvoter beroende på varans ursprung. Kvotsystemets utformning uppdaterades 1 juli 2020.

Flera kvoter för samma produkt beroende på ursprung

Kvotsystemet har nationella kvoter för de största exportnationerna till EU av de produkter som omfattas av skyddsåtgärderna. De länder som inte tilldelas en nationell kvot har globala kvoter. Detta innebär att det finns flera kvoter för samma produkt beroende på ursprunget på varan. I andra ändringsförordningens bilaga II, tabell IV.1 ”Tullkvoternas volym”, sidan 21 i pdf-versionen, framgår vilka kvoter som finns för respektive produkt.

Varje kvartal släpps kvoter

Kvoterna släpps kvartalsvis och skulle det bli kvot kvar i ett kvartal så flyttas den kvarvarande volymen över till nästkommande kvartal. Ingen kvot flyttas dock över till nästkommande års kvot.

Om en landspecifik kvot tar slut så har importörerna möjlighet att, men endast i vissa fall, utnyttja den globala kvoten när den fjärde kvartalskvoten släpps. Se andra ändringsförordningens bilaga III sidan 36 i pdf-versionen.

Viktigt för dig som importör

  • Landspecifik eller global kvot utifrån varans ursprung
  • Kvotnumret ändras under fjärde kvartalet

I och med det uppdaterade kvotsystemet är det viktigt för dig som importör att noggrant kontrollera om du ska ansöka om en landspecifik kvot eller en global kvot. Var noga med att ange korrekt kvotnummer utifrån din varas ursprung i tulldeklarationen. Det är också viktigt att kontrollera vilket kvotnummer som ska användas vid de globala kvoterna då kvotnumret för fjärde kvartalet skiljer sig från kvotnumret för de tre första kvartalen. Observera att det har införts striktare regler för länder med landspecifika tullkvoter att få ytterligare tillgång till de resterande tullkvoterna under det fjärde kvartalet.

Kvotnumren finns listade i andra ändringsförordningens bilaga II, tabell IV.1 ”Tullkvoternas volym”, sidan 21 i pdf-versionen.

Det går även att se vilket kvotnummer som ska anges genom att söka på varans varukod och ursprungsland i Tulltaxan.