Så fungerar de nationella och globala kvoterna på stål

Nationell eller global kvot? För företaget är det viktigt att hålla reda på de olika kvoterna utifrån varans ursprung. Här förklarar vi hur kvotsystemet för import av stål fungerar när stålprodukterna kommer från länder utanför EU:s inre marknad.

EU:s definitiva skyddsåtgärderna på stål från den 2 februari 2019 bygger på ett kvotsystem. Det har flera typer av kvoter beorende på varans ursprung. Det finns globala och nationella kvoter, Samma produkt kan därmed ha flera kvoter beroende på varans ursprung. Kvotsystemets utformning uppdaterades 1 oktober 2019.

Flera kvoter för samma produkt beroende på ursprung

Kvotsystemet har nationella kvoter för de största exportnationerna till EU av de produkter som omfattas av skyddsåtgärderna. De länder som inte tilldelas en nationell kvot har globala kvoter. Detta innebär att det finns flera kvoter för samma produkt beroende på ursprunget på varan. I ändringsförordningens bilaga II, sidan 24, framgår det vilka nationella kvoter som finns för respektive produkt.

Kvoterna släpps kvartalsvis

För de nationella kvoterna släpps hela kvotvolymen i början av kvotperioden. De globala kvoternas kvotvolym delas dock in i kvartalskvoter där en fjärdedel av kvoten släpps inför varje nytt kvartal. Skulle det bli kvot kvar i ett kvartal så flyttas den kvarvarande volymen över till nästkommande kvartal. Ingen kvot flyttas dock över till nästkommande års kvot.

Om en nationell kvot skulle ta slut så har importörerna möjlighet att utnyttja den globala kvoten när den fjärde kvartalskvoten släpps.

Viktigt för dig som importör

  • Nationell eller global kvot utifrån varans ursprung
  • Kvotnumret ändras under fjärde kvartalet

I och med det nya kvotsystemet blir det viktigt för dig som importör att noggrant kontrollera om du ska ansöka om en nationell kvot eller en global kvot så att du anger korrekt kvotnummer utifrån din varas ursprung i tulldeklarationen. Det är även viktigt att kontrollera vilket kvotnummer som ska användas vid de globala kvoterna då kvotnumret för fjärde kvartalet skiljer sig från kvotnumret för de tre första kvartalen.

Kvotnumren finns listat i förordningens bilaga II, sid 24.

Det går även att se vilket kvotnummer som ska anges genom att söka på varans varukod och ursprungsland i Tulltaxan.