Mexiko–EU – förhandlingar om frihandelsavtal pågår

EU och Mexiko nådde den 21 april 2018 en så kallad principöverenskommelse om ett nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko. Det återstår dock ett antal steg i processen innan avtalet kan träda i kraft.

Det nya avtalet ska ersätta det avtal som för närvarande reglerar handelsförbindelserna mellan EU och Mexiko. Det nuvarande avtalet kommer att gälla fram till den dagen då det nya handelsavtalet träder i kraft.

Det nya avtalet kommer att innehålla marknadstillträde för varor, ursprungsregler, tullsamarbete, skyddsåtgärder, tekniska handelshinder, hälsoskyddsåtgärder (SPS), offentlig upphandling, konkurrens, tjänstehandel, investeringar, immaterialrätt och tvistlösning. Bland annat kommer Mexiko att ta bort nästan alla tullar på livsmedel och andra jordbruksprodukter (industriprodukter är redan tullfria under nuvarande avtal).

Avtalet ger också företag bättre förutsättningar för att köpa och sälja tjänster från och till Mexiko och ökar svenska företags tillgång till Mexikos marknad för offentlig upphandling. Vidare tar avtalet bort icke-tariffära handelshinder (hinder som inte består i tullar), förenklar handelsprocedurer och stärker handelsrelaterade immaterialrättigheter. Ambitiösa bestämmelser om hållbar utveckling och anti-korruption kommer också att ingå i avtalet.

En modernisering av nuvarande avtal

2016 inledde EU och Mexiko förhandlingar om att modernisera det nuvarande avtalet, kallat Globala Avtalet. Det Globala Avtalet har varit i kraft sedan 1997 och innehåller politiskt samarbete, handelsrelationer och dialog.

När förhandlingarna om det nya avtalet är färdiga kommer avtalstexten att publiceras på Europeiska kommissionens webbplats, översättas till alla officiella språk inom EU, kontrolleras av jurister-lingvister och sedan skickas till EU:s medlemsstater, Europaparlamentet och eventuellt medlemsstaternas nationella parlament för godkännande.

Nesli-Almufti-1-1.jpg

Frågor om handelsavtalet?

Kontakta mig så hjälper jag till.

Nesli Almufti

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär

Relaterad information