Sveriges varuhandel med Storbritannien

Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners. Från den 1 januari ändrades förutsättningarna för handeln men hur har det sett ut fram tills dess? Här kan du ta del av den senaste statistiken för varuhandeln.

Handeln med Storbritannien och världen

Diagrammet visar hur varuhandeln mellan Sverige och Storbritannien har utvecklats under åren. Det visar också hur Sveriges totala varuhandel har utvecklats. I diagrammet jämförs alla värden med värdet för juni 2016. Ett värde på 110 betyder till exempel att värdet är 10 procent högre än 2016. Ett värde på 90 betyder att handeln är 10 procent lägre än 2016.

 

I juni 2016 röstade en majoritet av britterna för att lämna EU. Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU och vid årsskiftet slutade gemensamma regler att gälla. Men vetskapen om att handelns förutsättningar var på väg att ändras kraftigt gav inga märkbara effekter i statistiken. Diagrammet visar en kraftig nedgång under 2020, men det kan till stor del förklaras med coronakrisen.

Storbritanniens andel av Sveriges totala utrikeshandel

Diagrammen visar Storbritanniens andel av Sveriges utrikeshandel med varor. Den första bilden visar Storbritanniens andel av Sveriges totala handel, den andra bilden visar Storbritanniens andel i förhållande till Sveriges handel med alla EU-länder. För att statistiken genomgående ska innehålla samma länder ingår Storbritannien i EU-statistiken för hela 2020. Detta trots att landet formellt lämnade EU i februari 2020.

Vägfordon vanligaste exportvaran

Runt 6000 svenska företag handlar med Storbritannien, enligt siffror från SCB. De företag som exporterar till EU för mindre än 4,5 miljoner kronor under de senaste tolv månaderna ingår inte i statistiken, inte heller de företag som importerar varor för mindre än 9 miljoner kronor. 

Vägfordon, det vill säga personbilar och lastbilar med mera, var 2020 den vanligaste exportvaran till Storbritannien. Därefter följde Trävaror och kork samt Papper, papp och varor som är gjorda av dessa material. 

Under 2020 importerade vi framförallt mineraloljor från Storbritannien men även vägfordon. Den tredje största varukategorin på importsidan var Järn och stål. 

Fler detaljer om vilka varor som är viktiga i handeln med Storbritannien finns i Kommerskollegiums handelsstatistiska faktablad.

Utvecklingen 2021

Kommerskollegium har sammanställt och analyserat SCB:s statistik för det första kvartalet 2021. På kort sikt är det dock mycket svårt att dra några slutsatser över hur brexit hittills påverkat handeln.

Läs mer om det här:
Utrikeshandelns utveckling efter brexit