Sveriges tjänstehandel med Storbritannien

Tjänstehandeln med Storbritannien har ökat stadigt under hela 2000-talet och står för en ovanligt stor andel av den totala handeln med landet. Här kan du följa utvecklingen.

Tjänsteexporten står nu för runt 40 procent av den totala svenska exporten till Storbritannien och tjänsteimporten för runt 55 procent av total import. Som jämförelse ligger Sveriges tjänstehandel med hela världen på omkring 30 procent på både export- och importsidan.

Andelen med Storbritannien är alltså betydligt högre och trots osäkerheter inför och efter brexit är Storbritannien fortfarande det näst viktigaste landet för både svensk tjänsteexport och tjänsteimport.

Tjänstehandeln med Storbritannien och världen

Diagrammet visar hur tjänstehandeln mellan Sverige och Storbritannien har utvecklats under åren. Det visar också hur Sveriges totala tjänstehandel har utvecklats. I diagrammet jämförs alla värden med värdet för juni 2016. Ett värde på 110 betyder till exempel att värdet är 10 procent högre än 2016. Ett värde på 90 betyder att handeln är 10 procent lägre än 2016.

Storbritanniens andel av Sveriges totala utrikesandel

Diagrammen visar Storbritanniens andel av Sveriges utrikeshandel med tjänster. Den första bilden visar Storbritanniens andel av Sveriges totala tjänstehandel, den andra bilden visar Storbritanniens andel i förhållande till Sveriges tjänstehandel med alla EU-länder. För att statistiken genomgående ska innehålla samma länder ingår Storbritannien i EU-statistiken för hela 2020. Detta trots att landet formellt lämnade EU i februari 2020.

Immateriella rättigheter och Datatjänster

De tre största tjänstekategorierna år 2020 var Övriga affärstjänster, Nyttjande av immateriella rättigheter och Tele- data och informationstjänster. Dessa tre tjänstekategorier utgjorde cirka tre fjärdedelar av Sveriges totala tjänstehandel med Storbritannien.

I kategorin Övriga affärstjänster ingår Forsknings- och utvecklingsrelaterade-tjänster, Affärs-, och konsulttjänster samt Juridiska tjänster.

Rese- och transporttjänster är normalt sett stora tjänstekategorier i handeln mellan Storbritannien och Sverige, men de har båda minskat kraftigt under hela 2020 och under första kvartalet 2021.

Utvecklingen 2021

Kommerskollegium har sammanställt och analyserat SCB:s statistik för det första kvartalet 2021. På kort sikt är det dock mycket svårt att dra några slutsatser över hur brexit hittills påverkat handeln.

Läs mer om det här:
Utrikeshandelns utveckling efter brexit