Så går förhandlingarna till

Frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och Storbritannien startade i mars i år. Förhandlingarna behöver vara avslutade i slutet på oktober för att ett eventuellt avtal ska hinna beslutas. Här beskriver vi hur förhandlingarna går till.

EU-kommissionen förhandlar för EU-medlemsstaterna enligt det förhandlingsmandat som de gett kommissionen. EU:s chefsförhandlare Michael Barnier förhandlade också fram det utträdesavtal som för närvarande gäller mellan EU och Storbritannien, efter det att Storbritannien lämnade EU i januari i år. Fram till 31 december 2020 är Storbritannien fortfarande en del av den inre marknaden, men utan att vara med och fatta beslut.

Avtalstext

Båda parterna har valt att offentliggöra sina förslag till avtalstexter, EU gjorde det tidigare än Storbritannien i förhandlingarna. Texterna finns publicerade på parternas respektive webbplatser. Textutkasten är parternas utgångspositioner och innehållet i ett eventuellt framtida avtal kommer troligen att se relativt annorlunda ut.

Förhandlingsrundor

Förhandlingarna är uppdelade i så kallade förhandlingsrundor. Varje runda pågår under ungefär tre veckor. En veckas förhandlingar, en veckas bearbetning av förhandlingsresultat och en veckas förberedelse inför nästa förhandlingsomgång.

Förhandlingarna sker parallellt på elva olika områden, allt från varuhandel och tjänstehandel till säkerhet, energifrågor, fiske och transportfrågor. Totalt ingår över hundra personer i EU:s förhandlingsteam. Storbritannien har lika många personer.

Förhandlingarna fördes inledningsvis digitalt på grund av coronapandemin. Pandemiutbrottet medförde att flera förhandlingar fick ställas in men de återupptogs i slutet av april.

Tidplan

Förhandlingarna om ett frihandelsavtal behöver vara klara i slutet av oktober för att avtalet ska hinna gå igenom EUs olika beslutsprocesser. En förlängning av förhandlingstiden är inte längre aktuell efter att Storbritannien motsatt sig detta.

Ett högnivåmöte hölls i juni mellan Storbritanniens premiärminister och ordföranden för EU-kommissionen, ordföranden för Europeiska unionens råd och Europaparlamentet. Parterna enades då om att öka förhandlingstakten för att kunna nå ett resultat. Den nionde och sista planerade förhandlingsrundan äger rum i Bryssel 28 september till och med 2 oktober.

EU-kommissionens sidor om brexit och förhandlingarna

Sverige

Sverige har en ständig representant i medlemsländernas arbetsgrupp för brexitförhandlingarna. Dit rapporterar och förankrar EU-kommissionen sina ståndpunkter. Det är i arbetsgruppen som Sverige och övriga länders representanter framför sina synpunkter EU-kommissionen.
 
I Sverige leder Statsrådsberedningen samordningen av de svenska ståndpunkter som rör brexitförhandlingarna. Kommerskollegium gör analyser och förbereder underlag till Utrikesdepartementet som gör sin bedömning och skickar till Statsrådsberedningen.