Så går förhandlingarna till

Frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och Storbritannien startade i mars i år och ska vara avslutade i november. Här beskriver vi hur går förhandlingarna till.

EU-kommissionen förhandlar för EU-medlemsstaterna enligt det förhandlingsmandat som medlemsstaterna gett kommissionen. EU:s chefsförhandlare Michael Barnier förhandlade också fram det utträdesavtal som för närvarande gäller mellan EU och Storbritannien, efter det att Storbritannien lämnade EU i januari i år. Avtalet går ut 31 december 2020.

Avtalstext

EU har valt att offentliggöra sina förslag till avtalstexter tidigt i förhandlingarna. Storbritannien har valt att presentera sina texter i ett senare skede.

Förhandlingsrundor

Förhandlingarna är uppdelade i så kallade förhandlingsrundor, det vill säga förhandlingsomgångar. Varje runda pågår under ungefär tre veckor. En veckas förhandlingar, en veckas bearbetning av förhandlingsresultat och en veckas förberedelse inför nästa förhandlingsomgång.

Förhandlingarna sker parallellt på elva olika områden, allt från varuhandel och tjänstehandel till säkerhet, energifrågor, fiske och transportfrågor. Totalt ingår över hundra personer i EU:s förhandlingsteam. Storbritannien har lika många personer.

Förhandlingarna förs digitalt på grund av coronapandemin. Pandemiutbrottet medförde att flera förhandlingar fick ställas in men de återupptogs i slutet av april.

Tidplan

Förhandlingarna ska vara klara i slutet av november. De kan förlängas om parterna kommer överens om en förlängning senast sista juni.

Ett högnivåmöte ska hållas i juni mellan Storbritanniens premiärminister och ordföranden för EU-kommissionen och ordföranden för Europeiska unionens råd. Enligt det brittiska förhandlingsmandatet ska Storbritannien då göra en bedömning av om förhandlingarna gjort så pass mycket framsteg att landet fortsätter förhandlingarna. I annat fall ska förhandlingarna avbrytas och ett avtalslöst utträde förberedas.

Sverige

Sverige har en ständig representant i medlemsländernas arbetsgrupp för brexitförhandlingarna. Dit rapporterar och förankrar EU-kommissionen sina ståndpunkter. Och där framför Sverige och övriga länders representanter sina synpunkter.

I Sverige leder Statsrådsberedningen samordningen av de svenska ståndpunkter som rör brexitförhandlingarna. Kommerskollegium analyserar och skickar in underlag till UD som gör sin bedömning och lämnar input till Statsrådsberedningen.