Efter brexit – tullfrihet och ursprungsregler

Importerar ditt företag insatsvaror från Storbritannien som sedan säljs tullfritt eller med sänkt tull till ett land som EU har frihandelsavtal med?

Det kan innebära att varan efter 1 januari 2021 inte längre uppfyller kraven för EU-ursprung och därmed inte kan få tullnedsättning vid exporten. Du behöver beakta denna risk och fundera över lämplig åtgärd. Att se över var i leveranskedjan det finns material från Storbritannien kan exempelvis vara en rimlig startpunkt.

Under övergångsperioden 2020 är dock Storbritannien en del av EU och därmed betraktas material därifrån på samma sätt som från övriga EU-medlemmar. Detsamma gäller för företag som är antingen godkända eller registrerade exportörer (REX) i Storbritannien för att kunna utfärda ursprungsintyg. Dessa tillstånd gäller under övergångsperioden 2020 men upphör från och med 1 januari 2021. Ursprungsintyg för varor som innehåller material från Storbritannien och som är upprättade före övergångsperiodens slut i EU eller partnerländer, behåller sin giltighet under hela intygets giltighetstid.

För mer information om vad som gäller under övergångsperioden, kontakta Kommerskollegium eller Tullverket.

Ett annat sätt att förbereda sig är att titta på de tullar som Storbritannien planerar att införa efter brexit. Utan ett frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien kommer många varor att förses med tull vid import till Storbritannien.

Storbritanniens tulltaxa 2021

Att uppfylla ursprungsregler i frihandelsavtal