Efter brexit – transport och logistikfrågor

Hur transporteras varorna till/från Storbritannien? Hur väl förberedd är ditt företags transportör för att kunna minimera riskerna för störningar i godsflödet?

Har de alternativa transportvägar? Är transportören Authorised Economic Operator (AEO) som kan innebära smidigare och snabbare hantering? Efter övergångsperioden kommer brittiska företag inte längre kunna utföra transporttjänster som en del av den inre marknaden. Exakt under vilka förutsättningar transporttjänster kommer kunna utföras beror till stor del på utfallet av det avtal som nu förhandlas.

Se till att de som utför transporttjänsten har giltiga tillstånd eftersom licenser utfärdade av brittiska tillståndsgivare inte längre kommer vara giltiga. På vilka orter sker införseln/utförseln idag? Om fysisk kontroll krävs vid import/export av företagets varor, var beredd på tidsmässiga fördröjningar. Vid behov, börja undersöka alternativa transportvägar. Om era varor är restriktionsvaror, kan man föra in/ut tredjelandsvaror via dessa orter?

Är företagets varor tidskritiska, exempelvis lättförstörbara varor eller insatsvaror som ska monteras in i andra produkter för snabb vidareleverans? Risken för förseningar i handeln mellan EU och Storbritannien är stor. Fundera över hur eventuella fördröjningar i godsflödet ska hanteras. Hur stora fördröjningar klarar företaget av utan att verksamheten påverkas negativt? Behövs utökad lagerhållning för att säkra tillgången? Finns det andra Hur väl förberedda är dina leverantörer/underleverantörer i EU respektive Storbritannien? Vilka åtgärder har de vidtagit för att minimera riskerna för störningar i flödet? Ta reda på om de planerar/har gjort nödvändiga förberedelser för att kunna hantera brexit. Om inte, uppmana dem att göra det.

Hur priskänsliga är era varor? Den sammantagna effekten av ny administration och eventuella tullar samt lagringskostnader m.m. kan öka företagets transaktionskostnader påtagligt. Ta reda på vilka kostnader som kan tillkomma gällande företagets affärer med Storbritannien efter övergångsperioden. Fundera över hur kostnadsökningar ska hanteras.

Mer information för dig som importerar eller exporterar produkter som omfattas av regler för hälsoskydd

Varor med import- och exportrestriktioner – Tullverket

Det finns många varor som handlas fritt inom EU men där det behövs tillstånd för att importera från tredje land. Detta kan tillexempel gälla jordbruksprodukter, livsmedel eller varor med dubbla användningsområden.

Kontakta relevant myndighet för att få information vad som gäller vid transport för just din vara.

Se även Tullverkets hemsida