Efter brexit – produktregler för varor

Ändrat produktansvar?

Produktregelverken för handel inom EU och mellan EU och världen utanför (tredje land) skiljer sig ibland åt. För det fall Storbritannien blir ett tredje land blir de företag som du har sålt till i Storbritannien importörer, istället för som tidigare distributörer. På samma sätt blir du som importerar från Storbritannien ansvarig för att de svenska kraven och kraven inom EU uppfylls. Vet du vilka krav dina tidigare distributörer i Storbritannien behöver uppfylla i Storbritannien? Vet du vilka produktregler som ska uppfyllas vid import från Storbritannien (och andra länder utanför EU)?

Mer om produktregler för varor:

Från distributör till importör – förändrat produktansvar

Produktregler för varor – EU-kommissionen

Brexit och tekniska regler – Swedac

Importörsansvar?

Ditt företag kan kanske, efter Storbritanniens EU-utträde, inte fortsätta sätta varor på den brittiska marknaden på samma sätt som hittills. I och med ansvaret som importör kommer också krav på dokumentation om hur krav på produkterna uppfylls. Vilken ny dokumentation kan du komma att behöva? Du kan behöva ta höjd för oväntade byråkratiska problem. Det kan komma att krävas ny kompetens i ditt företag för att lösa detta. Mer om vad olika typer av ansvar innebär:

EU-kommissionens blå guide för tillämpning av produktregler

Harmoniserade produktregler?

Är produktreglerna för din vara harmoniserade i EU idag (ofta men inte alltid är detta produkter som ska CE-märkas m.m.)? Vid ett framtida avtal mellan EU och Storbritannien kan det i så fall betyda att de kan fortsätta handlas som idag, det finns dock inga garantier för att din produkt omfattas, eller omfattas i sin helhet. En produkt kan också omfattas av flera olika sorters harmoniserade regler varav inte alla nödvändigtvis finns i ett framtida avtal mellan EU och Storbritannien Men utan ett sådant avtal finns inga garantier för att varan får fortsatta säljas.

Nationellt reglerad?

Är din vara nationellt reglerad i EU:s medlemsstater? Varor som säljs i Storbritannien kommer inte längre automatiskt ömsesidigt erkännas av myndigheterna i EU:s medlemsstater. Det samma gäller åt andra hållet. Det kan betyda att en vara som säljs idag efter EU-utträdet inte längre får säljas. Och även om den får säljas kommer det inte finnas någon garanti för att det fortsätter vara så.

Även om varan får fortsätta säljas enligt punkterna ovan så kan det tillkomma nya produktkrav och regleringar som företaget måste känna till och anpassa produkten till. Ta höjd för ett visst behov av produktanpassning för den brittiska marknaden

CE-märkta varor från Storbritannien?

För du in CE-märkta varor från Storbritannien till Sverige? Tänk då på att varor inte kan CE-märkas av någon utanför EU, EES och Turkiet. Det är importören eller tillverkaren inom EU som ska CE-märka varor. När Storbritannien står utanför EU kan du bli importör och därmed ansvarig för CE-märkningen.

Du kan läsa mer här:

Konsekvenser för EU-reglerna om industriprodukter – EU-kommissionen

Konsekvenser för pyroteknikprodukter – EU-kommissionen

Konsekvenser för explosiva varor för civil användning – EU-kommissionen

Giltig CE-märkning?

Hur länge kommer de underlag som du använder för CE-märkning (från anmälda organ i Storbritannien) vara giltiga för att du ska kunna CE-märka?

Du kan läsa mer här:

Konsekvenser för EU-reglerna om industriprodukter – EU-kommissionen

Medicintekniska produkter?

Handlar ditt företag med medicintekniska produkter?
Tillverkare av medicintekniska produkter, importörer och distributörer, kan påverkas av brexit med ändrade förutsättningar för så kallade auktoriserade representanter och anmälda organ.

Du kan läsa mer här:

Information från Läkemedelsverket

Konsekvenser för medicintekniska produkter hos EU-kommissionen

Import av fordon?

Importerar du fordon från tillverkare utanför EU eller som är typgodkända i Storbritannien? Brexit kan komma att påverka vilka fordon som du kan sälja inom Sverige och EU.

Typgodkännande av motorfordon – EU-kommissionen komma att försvinna och skyddet för brittiska registrerade varumärken kan komma att ändras efter Storbritanniens utträde ur EU.