Waiver

I handelspolitiska sammanhang betyder waiver att ett land i "exceptionella fall" gör avsteg från WTO-regelverket. Beslut om att bevilja en "waiver" ska fattas med tre fjärdedels majoritet av WTO-medlemmarna. En waiver ska ha ett slutdatum och granskas årligen. Vid översynen ska bedömas om de exceptionella omständigheterna fortfarande existerar. Bland waivers som beviljats kan nämnas olika former av preferensarrangemang som till exempel EU:s preferenser till AVS-länderna under Cotonouavtalet.

Washingtonfördraget

Fördrag om immaterialrättsligt skydd för mönster till integrerade kretsar.

(Eng: Washington Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits)

World Customs Organization

Världstullorganisationen, med säte i Bryssel, har till uppgift att harmonisera och förenkla tullprocedurer i världshandeln. WCO samarbetar med WTO genom sina tekniska kommittéer i frågor som rör HS-nomenklaturen och i förhandlingar om beräkning av tullvärde och fastställande av allmänna ursprungsregler. WCO har närmare 180 medlemmar, däribland EU och dess medlemsstater.

World Economic Forum

Ett globalt kontaktforum för ledande företrädare för affärsvärlden, politiken, internationella organisationer, vetenskap, media och kultur. I början av varje år hålls ett uppmärksammat möte i Davos, Schweiz.

World Intellectual Property Organization

FN-organ, baserat i Genève, med syfte att främja skyddet för immaterialrättslig egendom. WIPO administrerar en rad immaterialrättsliga konventioner, bland andra Bernkonventionen, Lissabonavtalet, Pariskonventionen och Romkonventionen och Washingtonfördraget. Se även TRIPS, ACTA.

WTO

Världshandelsorganisationen WTO, med säte i Genève, började sin verksamhet den 1 januari 1995 och tog då över GATT:s roll som forum för multilaterala förhandlingar samt institutionellt forum för de olika regelverk som utgör det multilaterala handelssystemet. "WTO-familjen" består idag av dels multilaterala avtal som omfattar alla medlemsländer, dels av plurilaterala avtal som omfattar ett begränsat antal medlemmar.

Till de multilaterala avtalen hör WTO:s tre huvudavtal: Gatt(varor), Gats(tjänster) och Trips(immaterialrätt). Hit räknas också ett antal avtal och överenskommelser som tillämpar och vidareutvecklar olika bestämmelser i GATT (antidumpning, subventioner, tullvärdeberäkning, tekniska handelshinder, importlicenser med mera).

Till de plurilaterala avtalen hör Informationsteknikavtalet (ITA), avtalen om handel med civila flygplan och om offentlig upphandling (GPA).

WTO har ett tvistlösningssystem för tvister mellan medlemsländerna.  Organisationen arbetar även med handelsrelaterat utvecklingssamarbete.

Förhandlingar sker i så kallade rundor. Målet med en runda är att sluta ett, eller flera nya, handelsavtal. Ett stort antal frågor kan förhandlas samtidigt. Åtta förhandlingsrundor skedde under GATT och den pågående rundan, Doharundan, är den första under WTO (och den nionde sammanlagt). Se även Kennedyrundan, Tokyorundan, Uruguayrundan.

WTO-avtalet om ursprungsregler

WTO-avtalet om ursprungsregler, som slöts i Uruguayrundan, är ett ramavtal som innehåller principer för en internationell harmonisering och förenkling av de allmänna ursprungsreglerna. Sedan Uruguayrundan har förhandlingar pågått om att harmonisera de allmänna ursprungsreglerna. WCO:s arbete med de tekniska förutsättningarna är avslutat i avvaktan på att samförstånd nås om utformningen av ursprungsregler inom WTO:s kommitté för ursprungsregler. För närvarande har kommittén kommit överens om hur majoriteten av ursprungsreglerna bör se ut, men ett antal stötestenar återstår. Se även preferentiella ursprungsregler.

WTO-förenlig

När en handelspolitisk åtgärd är tillåten enligt WTO:s regelverk.