Varuförordningen

EU:s varuförordning, eller förordning 764/2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförs i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut nr 3052/95/EG, hjälper myndigheter att tillämpa principen om ömsesidigt erkännande. Syftet med förordningen är att förtydliga de nationella myndigheternas och företagens rättigheter och skyldigheter när en myndighet vill avvika från principen, Varuförordningen gäller för myndighetsbeslut som hindrar försäljning av varor som lagligen säljs i andra av EU:s medlemsländer och som inte omfattas av harmoniserad EU-lagstiftning. Svenska myndigheter ska informera Kommerskollegium om de meddelanden och underrättelser som myndigheten har lämnat till företag.

Varumärkesförfalskning

Olagligt återgivande av ett registrerat varumärke på en vara i syfte att förleda köparen att tro att han/hon köper originalprodukten. Observera att den motsvarande engelska termen counterfeit ibland används i en bredare bemärkelse där counterfeiting även omfattar intrång i andra immaterialrättigheter än de knutna till ett varumärke. Se Intellektuella äganderätter, Piratkopiering, WIPO, TRIPS, ACTA.

Värderegel

Värderegeln anger att en viss mängd av varans värde måste komma från länderna i frihandelsavtalet. Hur stor del beror på vilket avtal och vilken vara.

Det finns två sätt som den här typen av regel kan skrivas på; antingen som en begränsning av mängden icke-ursprungsmaterial som får användas eller som en gräns för hur mycket varans värde som måste komma från tillverkning i ursprungslandet.

I EU:s avtal skrivs regeln alltid som en begränsning på mängden icke-ursprungsmaterial. Vanligen ligger denna begränsning på mellan 40 och 70 procent beroende på produkt (omvänt måste alltså mellan 30 och 60 procent av varans värde komma från tillverkning i ursprungslandet).

Världsbanken

Världsbanken är en internationell organisation, grundad 1944 samtidigt som IMF, som bistår utvecklingsländer med finansiering på förmånliga villkor och bistånd. Bankens uppdrag är att arbeta för global fattigdomsminskning och förbättring av levnadsstandarder. Kraven på ekonomiska reformer som villkor för att få lån har ibland varit kontroversiella.

Världsbanken arbetar även med handelsfrågor. Genom samarbete med bland annat WTO och andra multilaterala organisationer samt med givar- och samarbetsländer förordar Världsbanken reformer av handelssystemet som främjar utveckling. Vidare stödjer Världsbanken utvecklingsländer i deras ansträngningar att bygga upp såväl inhemsk politik som institutioner och infrastruktur så att de kan bedriva handel.

Banken består av tre utvecklingsinstitutioner. IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) är den huvudsakliga verksamheten. IDA (International Development Association) riktar in sig på de allra fattigaste länderna, MUL, som får extra förmånliga lånevillkor. Slutligen finns IFC (International Finance Corporation) som ger lån till den privata sektorn i utvecklingsländerna.

Se Integrated Framework, Global Trust Fund.